med anledning av prop. 2021/22:18 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

Motion 2021/22:4246 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de förseelser som avses avkriminaliseras främst bör adresseras genom kontrollverktyg som främjar regelefterlevnad snarare än straff och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sanktionsavgifter vid införande bör begränsas till enklare förseelser av administrativ karaktär och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spannet för sanktionsavgifter bör justeras ned till att motsvara förseelser av administrativ karaktär och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen lägger med proposition 2021/22:18 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem fram förslag för vad man framhåller som proportionerliga och effektiva sanktioner vid överträdelser mot djurskyddslagstiftningen. De allvarligaste fallen av djurplågeri föreslås ge högre straff genom att grovt djurplågeri införs i brotts­balken. Straffskalan föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen föreslås i effektiviserande syfte att sanktionsavgifter som föreligger ska hanteras av länsstyrelserna i stället för med straffrättsliga påföljder. Regeringen föreslår också att överträdelser som avviker mot syftet att minska djurlidande ska vara straffria.

Kristdemokraterna välkomnar den översyn som gjorts och har sedan tidigare efter­lyst mer ändamålsenliga, proportionerliga och rättssäkra straffbestämmelser för de över­trädelser propositionen avser. Kristdemokraterna delar också målbilden att mindre för­seelser där någon tydlig påverkan på djurs välfärd inte går att konstatera bör avkrimina­liseras. Genom avkriminalisering kan i stället samhällets resurser koncentreras till att beivra de allvarligare brotten. I stället bör denna form av förseelse hanteras av till­synsmyndighet genom dialog, rådgivning, anmärkningar eller olika former av före­lägganden.

Sanktionsavgifter

Regeringens förslag innebär att en mängd förseelser avkriminaliseras och i stället över­förs på kontrollmyndighet att adressera med sanktionsavgifter. I detta bör dock kontroll­myndigheten vägledas tydligt till att med hänsyn till förseelsens allvarlighetsgrad och det eventuella lidandet hos de aktuella djuren främst bruka kontrollverktyg som främjar regelefterlevnad snarare än straff.

Framåtsyftande och stödjande kontroll bör anses vara det främsta redskapet för att främja en god djurhållning. En återkommande signal från djurhållarna i dag är tyvärr att man inte upplever detta från kontrollmyndigheterna. I stället uppmärksammas brister i likvärdighet, objektivitet, kompetens och rättssäkerhet, vilket också ger svag tillit och svagt förtroende för de myndigheter som verkar på djurskyddsområdet.

Kristdemokraterna förordar att sanktionsavgifter vid införande endast begränsar sig till administrativa överträdelser av enklare karaktär. Den form av överträdelser som detta innefattar bör också motivera ett lägre spann än det som föreslås på mellan 1000 och 100000 kronor.

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-27 Granskad: 2021-10-28 Bordlagd: 2021-10-29 Hänvisad: 2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)