med anledning av prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Motion 2021/22:4548 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fingeravtryck bör tas på tredjelandsmedborgare som döms för ett brott med maximistraff om minst tolv månader och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fingeravtryck ska förstöras av Kriminalvården först efter att uppgifterna verifierats som inlagda och registrerade i Ecris-TCN och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Givet den fria rörligheten inom EU finns ett behov av informationsutbyte medlems­staterna emellan. Förslagen i stort, om utökat informationsutbyte om brottmålsdomar, är därav av godo. Det finns dock skäl att ifrågasätta vissa delar av regeringens förslag. Detta gäller särskilt att man inte utnyttjar möjligheterna till striktare bestämmelser som ändock finns.

Gällande när fingeravtryck på brottmålsdömda ska tas och föras in i Ecris-TCN föreslår regeringen att så ska ske då någon dömts till fängelse i minst sex månader. Regeringen väljer att inte använda möjligheten att ta fingeravtryck på den som dömts för brott varpå maximistraff om minst tolv månader är föreskrivet. Regeringen noterar själv i sin proposition att det skulle vara möjligt att införa detta, vilket skulle innebära ett utökat upptagande av fingeravtryck. Återigen påvisas således regeringens passivitet. De utökade förutsättningarna för att ta fingeravtryck och föra in dessa uppgifter i systemet bör genomföras.

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är hur Kriminalvården hanterar finger­avtrycken som ska föras in i systemet. Enligt regeringens förslag om ändring i fängelselagen ska Kriminalvården omedelbart förstöra fingeravtryck och andra biometriska uppgifter när de tagits emot av Polismyndigheten. Den exakta betydelsen av detta framgår inte uttryckligen av propositionen, men enligt förvaltningsrättsliga principer torde detta tolkas som att handlingen ska ha nått Polismyndigheten. Det bör förvisso kunna antas att handlingar som når Polismyndigheten även omhändertas och registreras, men den mänskliga faktorn bör inte uteslutas. Det bör därför även införas rekvisit på att uppgifterna ska ha registrerats, inte enkom tagits emot, innan Kriminal­vården förstör uppgifterna.

Liksom både utredningen och regeringen i propositionen noterar finns ett flertal olika register, som bl.a. fingeravtryck som tas med stöd av utlänningslagen eller passlagen. Migrationsverket anför att de uppgifter de har inte ska föras in i Ecris-TCN men uttrycker tvivel om huruvida de får använda dessa uppgifter för att söka mot Ecris-TCN-registret. Så som regeringen anför får de enligt den underliggande förordningen inte göra detta om uppgifterna inte ska föras in i registret. Behovet av delning av information mellan olika myndigheten är stort, och detta är enkom ett exempel. Regeringen bör därför tillsätta en utredning med ett vidare uppdrag än detta. Utredningen bör uppdras att se över behov av delning av information mellan myndigheter, i synnerhet brottsbekämpande sådana, och hinder mot detta. Även Migrationsverket, Skatteverket och myndigheter med liknande uppdrag bör omfattas.

Tobias Andersson (SD)

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Pontus Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-19 Bordlagd: 2022-04-20 Hänvisad: 2022-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)