med anledning av prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

Motion 2021/22:4500 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår punktb i 4kap. 11§ lagen om ändring i ellagen (1997:857).

Motivering

I regeringens proposition finns ett antal välkomna förändringar. Det finns dock vissa orosmoln.

I det nya lagförslaget justeras äntligen reglerna så att en mikroproducent inte behöver vara nettokonsument för att slippa betala årlig inmatningsavgift till nätbolaget. Det har dock tillkommit en ny regel, som inte funnits tidigare och som riskerar att motarbeta hela syftet med förändringen, nämligen punktb att effekten inte får överstiga uttagsabonnemangets effekt.

I dag kostar producentsäkring inget extra. Många villor i Sverige har en servis­säkring på minst 25A och i dag kan man med uttagsabonnemang på 16A exportera 25A utan att behöva betala för ett uttagsabonnemang på 25A. Att införa detta krav kan där­med leda till ökade kostnader för mikroproducenter, tvärtemot intentionerna i denna del av lagstiftningen. Det sägs vara praxis i dag, men verkligheten visar något annat. Ett sådant krav kan därför få långtgående konsekvenser för både befintliga och nya mikro­producenter. Någon särskild bedömning av denna risk och hur nätbolagen förväntas agera har inte gjorts. Det nämns inte heller i konsekvensanalysen.

Lagförslaget i denna del bör därför avstyrkas, då övriga delar väl täcker behoven av reglering för mikroproducenter.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-30 Granskad: 2022-04-04 Bordlagd: 2022-04-05 Hänvisad: 2022-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)