med anledning av prop. 2021/22:150 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

Motion 2021/22:4467 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdatera svensk lagstiftning för att möjliggöra storskalig lagring av koldioxid även på platser där olja och gas förekommer och tillkännager detta för regeringen.

Förslaget till ändring i miljöbalken

Regeringen föreslår ett svenskt förbud mot utvinning av olja, kol och gas. Potentialen att utvinna kol, olja och gas är mycket ringa, och trots den omfattande importen av fossila bränslen till Sverige kan det därför inte anses att ett förbud mot utvinning skulle göra Sverige mer sårbart. Ett förbud gör inte Sverige mer beroende av Ryssland.

De ackumulerade antropogena utsläppen av koldioxid globalt kommer med stor sannolikhet att bli så pass stora att den globala medeltemperaturen stiger mer än 1,5 grader. Det innebär att koldioxid kommer att behöva fångas in och lagras för att Paris­avtalets mål ska kunna nås och allvarliga konsekvenser av klimatförändringarna ska kunna undvikas. Sverige har goda förutsättningar för att fånga in biogen koldioxid. Förberedelser pågår. Däremot pågår ännu inga konkreta förberedelser för att åstad­komma lagring av koldioxid i Sverige.

Vidare kommer vi inte att kunna stoppa våra utsläpp av metan och lustgas, t.ex. från jordbruket, helt och vi kommer inte heller att helt bli av med klimatpåverkan från flygets höghöjdseffekter. Dessa är två exempel på sådant som vi kommer att behöva kompensera med negativa utsläpp.

Svensk lagstiftning behöver vara anpassad för att lagring av koldioxid ska kunna ordnas inom landet. Förbudet mot utvinning av olja och fossil gas får inte bli ett hinder. Vid de mest lovande platserna i havet söder om Gotland, där det skulle kunna bli aktuellt att lagra koldioxid, är det sannolikt att det också finns gas och eller olja. Regeringens proposition ger möjlighet till ett undantag från sådan utvinning av gas och olja som är nödvändig för en planerad geologisk lagring av koldioxid, men bara om utvinningen sker på land och lagringen omfattar mindre än 100000 ton koldioxid och görs för forskningsändamål. Att gas och olja förekommer får inte bli ett hinder för att använda i övrigt lämplig berggrund. Även om sannolikheten för olje- eller gasfynd är liten kan oklarheter om hur eventuella fynd ska hanteras skapa osäkerhet, vilket kan leda till att koldioxidlagringsprojekt inte påbörjas. Sammantaget utgör detta betydande brister i beredningsarbetet.

Riksdagen bör tillkännage för regeringen att förbudslagstiftningen kring utvinning av olja och gas, såväl som den svenska implementeringen av offshoredirektivet ska anpassas så att storskalig lagring av koldioxid blir tillåten även på platser där det krävs att små mängder (i förhållande till mängden lagrad koldioxid) olja och gas utvinns för att möjliggöra lagringen.

Arman Teimouri (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-28 Bordlagd: 2022-04-08 Granskad: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)