med anledning av prop. 2021/22:139 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

Motion 2021/22:4455 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antidopningsaktörers behandling av personuppgifter vid ändamålsenlig forskning samt utbildning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrotten som allmänt intresse och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tiden för behandling av personuppgifter inom antidopningsaktörernas underrättelsearbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat proposition 2021/22:139 Stärkt integritet i idrottens antidopnings­arbete i syfte att göra det möjligt för de aktörer som bedriver antidopningsarbete i Sverige att fortsätta sin verksamhet med stöd av dataskyddsförordningen, och stärka enskilda idrottares integritet. 

Sverigedemokraterna välkomnar lagförslaget från regeringen. För att motverka dopningen inom idrotten krävs det register och informationsinsamling. Samtidigt har den enskilde rätt till skydd och kännedom om hur hans eller hennes personuppgifter används enligt dataskyddsförordningen. Regeringens förslag är överlag bra, men Sverigedemo­kraterna menar att delar av lagförslaget riskerar att begränsa antidopningsaktörernas verksamhet.

Enligt idrottens nationella och internationella regler är dopning förbjudet. Därför bedriver idrotten ett organiserat arbete för att förhindra och uppdaga dopning inom idrotten. Världsantidopningsbyrån är den aktör som harmoniserar regelverket för idrott­ens antidopningsarbete. I sitt arbete mot dopning inom idrotten har Världsantidopnings­byrån implementerat en internationell antidopningskod. De svenska signatärerna av koden är Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Antidopning Sverige. För att efterleva den internationella antidopningskoden ska antidopningsaktörer bedriva forskning och utbildningsverksamhet i syfte att motverka dopning inom idrotten.

I lagförslaget redogör regeringen för att det inte behövs någon bestämmelse om att personuppgifter ska få behandlas för ändamålsenlig forskning eller utbildning. Sveriges Riksidrottsförbund m.fl. har i sitt remissvar uttryckt att behandling av personuppgifter bör få genomföras för att möjliggöra administration och koordinering av forskning och utbildning, kopplat till den internationella antidopningskoden.

För att svensk idrott ska leva upp till den internationella standarden för antidopnings­arbete anser Sverigedemokraterna att Sveriges antidopningsaktörer ska tillåtas att be­handla personuppgifter för ändamålsenlig forskning och utbildning.

Idrottsrörelsen har totalt 3,3 miljoner aktiva medlemmar i hela Sverige. Svensk idrott engagerar miljontals människor och upprätthållandet av en dopningsfri idrott är centralt för att garantera kvaliteten inom den svenska idrotten.

Sverigedemokraterna menar därmed att idrotten ska betraktas som ett allmänt intresse, och personuppgifter ska få hanteras av svenska antidopningsaktörer därefter.

Enligt den internationella antidopningskoden ska signatärer bedriva underrättelse­arbete för att uppdaga dopning inom idrotten. För att bedriva sitt underrättelsearbete behöver antidopningsaktörerna samla in och behandla personuppgifter.

Regeringens lagförslag gör det möjligt för antidopingsaktörer att behandla person­uppgifter i ett underrättelsesyfte i maximalt tre år. Världsantidopningsbyrån, Sveriges Riksidrottsförbund och Sveriges Olympiska Kommitté har i sina respektive remissvar yttrat att en maxgräns på tre år för behandling av personuppgifter inom antidopnings­aktörernas underrättelsearbete innebär en negativ påverkan för antidopningsaktörernas förmåga att bedriva det underrättelsearbete som krävs enligt den internationella anti­dopningskoden.

Eftersom ett flertal remissinstanser påpekar att regeringens lagförslag riskerar att begränsa antidopningsaktörers underrättelsearbete anser vi att de personuppgifter som antidopningsaktörerna samlar in inom ramen för sitt underrättelsearbete ska få behand­las längre än tre år.

Angelika Bengtsson (SD)

Bo Broman (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-16 Granskad: 2022-03-18 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)