med anledning av prop. 2021/22:131 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Motion 2021/22:4449 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fortsatt utredning för breddad tillämpning av lagstiftningen om kvalificerade säkerhetsärenden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straffskalor för överträdelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan tidigt 1970-tal har Sverige haft lagstiftning som gör det möjligt att i särskilda fall utvisa personer som inte är svenska medborgare därför att de bedöms ha kopplingar till terroristverksamhet. Den nuvarande lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) inför­des 1991 och ger utrymme för att utvisa en person som inte är svensk medborgare om det är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet eller om det av särskilda skäl kan befaras att personen kommer att begå eller medverka till terroristbrott. Det krävs inte att personen i fråga tillhör en viss organisation för att lagen om särskild utlänningskontroll ska kunna tillämpas. Lagen kan tillämpas även vid befarad brottslig gärning i en främ­mande stat. Beslut om utvisning enligt lagen meddelas på ansökan av Säkerhetspolisen.

Den nu aktuella propositionen är kraftigt försenad. Tidigare prognoser för när den skulle läggas på riksdagens bord har hela tiden flyttats fram. Ett ytterligare problem är att direktiven till den utredning som ligger bakom propositionen har varit alltför begräns­ande. Därför har riksdagen i flera tillfällen, med bifall till bl.a. Liberalernas förslag, gjort tillkännagivanden om en ny utredning som ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses ut­göra ett säkerhetshot. I detta arbete bör även frågan om ett bredare tillämpningsområde för kvalificerade säkerhetsärenden övervägas. Dock ska det även fortsättningsvis endast vara Säkerhetspolisen som initierar ärenden om utvisning med stöd i lagstiftningen. Det är nu angeläget att nästa steg i reformeringen av regelverket kring denna typ av säker­hetsärenden påbörjas, vilket får bli en uppgift för den regering som tillträder efter valet.

I det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord bör ytterligare kompletteringar göras gällande straffskalorna. Det är välkommet att fängelse alltid blir påföljd vid över­trädelser av normalgraden och att straffmaximum höjs för den som hjälper en utvisad utlänning att återvända till Sverige. Frågan är dock om detta får tillräckligt genomslag med tanke på att straffminimum för samtliga överträdelser av normalgraden börjar vid 14 dagars fängelse. Vid domar mot tidigare ostraffade kan detta dessutom förväntas omvandlas till villkorlig dom i många fall.

Liberalerna anser därför att straffskalorna för överträdelser ytterligare bör skärpas och nyanseras. Inte minst bör straffminimum höjas för flera av överträdelserna. Även straffmaximum bör höjas vid grovt brott, t.ex. då någon organiserar ett återvändande till Sverige av flera individer som utvisats med stöd av denna lag.

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-16 Bordlagd: 2022-03-17 Granskad: 2022-03-17 Hänvisad: 2022-03-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)