med anledning av prop. 2021/22:108 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Motion 2021/22:4416 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de strängare regler som föreslås för bibliotek också ska gälla för badanläggningar och butiker och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om tillträdesförbud ska kunna meddelas i fler situationer än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Simhallar och bibliotek är viktiga mötesplatser där människor möts för motion, kunskap eller en stunds återhämtning. Inte minst är biblioteken viktiga för barn och unga som vill finna en lugn plats för läxläsning och skolarbete utanför hemmet.

Att det är tryggt att besöka biblioteket eller simhallen är avgörande för att alla ska känna sig välkomna dit. Dessvärre har rapporterna om ordningsstörningar och sexuella trakasserier i dessa miljöer varit vanliga under senare år. Även om toleransen inför människors olikheter behöver vara stor kan det inte accepteras att människor allvarligt stör ordningen eller skapar otrygghet för andra besökare. Tillträdesförbud för personer som står för allvarliga ordningsstörningar kan därför tillsammans med andra åtgärder bidra till att badanläggningar och bibliotek kan vara trygga platser för alla.

I samband med att riksdagen i januari 2021 beslutade om en ny lag om tillträdes­förbud till butiker riktade riksdagen också ett tillkännagivande till regeringen om att under 2021 återkomma med ett förslag som möjliggör beslut om tillträdesförbud även till simhallar och bibliotek. I och med att frågan var utredd och att brottsförebyggande rådet på regeringens uppdrag hade genomfört en kartläggning om ordningsstörningar och brott på simhallar och bibliotek förväntade vi oss att regeringen skyndsamt skulle återkomma. Vi välkomnar därför att regeringen nu återkommer till riksdagen med förslag även avseende tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Vad gäller lagen om tillträdesförbud till butik har det dock visat sig att åklagare ställer mycket höga krav för att besluta om tillträdesförbud. Lagen har därför inte tillämpats i den utsträckning som många handlare hade förväntats sig. Här finns ett systemfel som regeringen borde ha tagit chansen att rätta till i samband med att lagen nu ändras.

I propositionen föreslås, i likhet med vad som gäller för butiker, att en person kan ges tillträdesförbud till en badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att han eller hon kommer att begå brott på platsen. Även risken för att en person allvarligt ska trakassera någon på platsen, utan att det nöd­vändigtvis är att anse som ett brott, föreslås kunna föranleda ett tillträdesförbud.

För bibliotek föreslås även att tillträdesförbud ska kunna aktualiseras om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att någon väsentligt kommer att störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.

Personer som ägnar sig åt att störa verksamheten eller som orsakar betydande skador utgör emellertid också ett problem för badanläggningar och butiker. Utöver de negativa effekterna för besökares och kunders trygghet samt de anställdas arbetsmiljö kan stör­ningarna, om de leder till att besökare och kunder skräms bort, också leda till ekono­misk skada. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag om att de strängare regler som föreslås för bibliotek också ska gälla för badanläggningar och butiker. Regeringen bör samtidigt återkomma med förslag till en ordning som även i övrigt gör det möjligt för åklagare att meddela beslut om tillträdesförbud i fler situationer än i dag.

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-02 Granskad: 2022-03-03 Bordlagd: 2022-03-04 Hänvisad: 2022-03-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)