med anledning av prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Motion 2020/21:3827 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa möjlighet till husrannsakan på distans och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har lämnat en proposition för Sveriges tillträdande till Budapestkonven­tionen. Kristdemokraterna ställer sig bakom propositionen, men propositionen missar en viktig aspekt, som förs fram av Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten, näm­ligen möjligheten till husrannsakan på distans. Regeringen hänvisar till att förslaget om utredning på distans övervägs av Beslagsutredningen SOU 2017:100, som remitterats och bereds i Regeringskansliet. Det svaret duger emellertid inte. Som både Åklagar­myndigheten och Ekobrottsmyndigheten påpekar har de redan i remissvar till utred­ningen Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet SOU 2013:39 påpekat att frågan behöver redas ut. Denna ståndpunkt upprepas i remissvaren till SOU 2017:100, som publicerades på regeringskansliets hemsida den 16 januari 2018, alltså för två år sedan. Utredningen är också mycket tydlig. Den föreslår att husrannsakan på distans ska tillåtas. Att detta fortfarande inte omhändertagits så att de rättsvårdande myndigheterna får klart rättsstöd är beklagligt och måste förändras.

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Robert Halef (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Granskad: 2021-01-18 Bordlagd: 2021-01-19 Hänvisad: 2021-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)