med anledning av prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Motion 2020/21:3822 av Clara Aranda m.fl. (SD)

av Clara Aranda m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda möjligheten till att stärka kompetenskraven för ytterligare estetiska behandlingar som kan innebära en risk och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att lagförslaget också ska innehålla konsumentskydd gällande samtliga estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Den övergripande målsättningen med lagen handlar om att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Regeringen föreslår att kompetenskrav för den som utför behandlingarna ska införas. Legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska tillåtas utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska ska enligt lagförslaget få utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Sverigedemokraterna anser att det är både aktuellt och viktigt att införa dessa kompetenskrav. Dock ser vi det som problematiskt att lagförslaget inte omfattar fler riskfyllda estetiska behandlingar. Säkerheten vid utförandet av andra estetiska behandlingar som kan innebära risker, exempelvis laserbehandlingar, mekanisk och kemisk peeling samt icke kirurgiska hårtransplantationer, måste utredas närmare.

Det finns således även ett behov av att se över skärpta krav vad gäller särskild kompetens för samtliga estetiska behandlingar vilka anses kunna medföra en risk. Regeringen bör också överväga det faktum att den här typen av estetiska behandlingar i så hög grad som möjligt endast ska utföras av den som kan uppfylla rimliga kompetens­krav. Regeringen bör därför arbeta fram en lämplig modell för det ändamålet.

Av den anledningen anser vi att det finns goda skäl för att regeringen bör göra en bredare översyn av kompetenskraven för samtliga estetiska behandlingar som anses kunna innebära en risk.

Lagförslaget syftar till att stärka skyddet för liv och hälsa. Det håller dock inte ur konsumenträttsligt perspektiv. Det finns ett gränsland mellan skada och missnöje med utförd behandling, vilket kan vara helt eller delvis permanent och som inte kan förbises. Regeringens förslag om ny lag för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions­behandlingar innehåller delar som kommer att öka skyddet för den enskildes liv och hälsa vid kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, vilket är positivt. Däremot saknas konsumentpolitiska åtgärder med syftet att klargöra vad som händer i de fall någon vill reklamera ett ingrepp eller en behandling, vilket är viktigt ur konsumentsynpunkt.

Clara Aranda (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Granskad: 2021-01-18 Bordlagd: 2021-01-19 Hänvisad: 2021-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)