med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Motion 2020/21:4082 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen av bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa KPI-indexeringen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skattenivåerna på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har åter föreslagit att pausa den BNP-indexering som varit gällande sedan 2016. Det är ett lovande tecken att regeringen visar prov på viss insikt. Regeringen visar att man nu förstått att överindexeringen av bränslebeskattningen nu börjat komma till sådana nivåer att det blir tydligt kännbart för människor som bor och verkar på platser som medför ett betydande transportavstånd.

Sverigedemokraterna för fram behovet av att avskaffa BNP-indexeringen av bränslen. Vår inställning skiljer sig dock från regeringens på så vis att vi inte endast vill pausa den. I stället vill vi se att indexeringen avskaffas permanent. Skatten på bränslen har höjts påtagligt under en tid och utvecklingen behöver brytas.

Vi kan inte se att överindexeringen av bränslebeskattningen påtagligt har bidragit till de miljöpolitiska målsättningarna om minskade koldioxidutsläpp eftersom de som be­höver köra sin bil i vardagen kommer att göra detta ändå. Dessutom är Sveriges trafik­utsläpp i ett globalt hänseende närmast försumbara. Det innebär att överindexeringen i praktiken inte leder till att uppfylla de förväntade målsättningarna utan enbart blir en överbeskattning av vanligt folk i gles- och landsbygd som arbetar och driver småföretag samt hushåll som också är helt beroende av sina fordon för att få sin vardag att gå ihop.

Utöver BNP-indexeringen vill vi även avskaffa KPI-indexeringen på bränsle. Att ha en automatisk uppräkning av skatter utan att det föregås av ett riksdagsbeslut är inte rätt beslutsordning.

Dessutom är det särskilt viktigt att bränsleskatterna för jord- och skogsbrukare sänks till EU:s miniminivåer. Vi jämför svenska villkor med danska och ser att jord- och skogsbrukare i Sverige behöver få konkurrenskraftiga villkor så att svenska jordbrukare inte blir utkonkurrerade av jordbrukare i grannländerna.

Mot bakgrund av att regeringen dessutom väljer att utöka reduktionsplikten som väntas leda till stigande bränslepriser vid pump, blir det än mer aktuellt att i stället sänka bränsleskatten.

Redan i dag är de svenska bränsleskatterna höga, vilket har kommit till av både höga nominella skattebelopp och ovanpå detta överindexeringen. Vi behöver se till att bränsleskatterna har en rimlig nivå, och ett led i detta är att stoppa indexuppräkningen av bränsleskatter permanent för att påbörja en successiv omvändning av skattepolitiken på detta område. Boende i gles- och landsbygd, jord- och skogsbrukare, småföretagare och transporter för vårt näringsliv i allmänhet, är uppenbara förlorare på regeringens politik.

Sverige har i en internationell jämförelse höga skatter på drivmedel, samtidigt som Sverige är ett land med stora avstånd. För många är bilen en nödvändighet för att vardagen att fungera. De höga drivmedelsskatterna har en negativ inverkan på svensk konkurrenskraft såväl internationellt som inhemskt. För att ge bättre förutsättningar för hushåll och företag, för fler jobb och en ekonomisk utveckling i hela Sverige, menar vi att skatten på bensin och diesel därför behöver sänkas från nuvarande nivåer.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-02 Granskad: 2021-06-03 Bordlagd: 2021-06-04 Hänvisad: 2021-06-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)