med anledning av prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

Motion 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. (L)

av Arman Teimouri m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden med den ändringen att det bör klargöras att larm om sexuella trakasserier och liknande missförhållanden är missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och att de därmed omfattas av 1 kap. 2 § i den nya lagen.

Motivering

Stärkt skydd för visselblåsare är viktigt och något som Liberalerna länge efterfrågat. Den nya lagstiftningen, som bygger på ett EU-direktiv, är tänkt att ersätta den nuvaran­de lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Detta innebär att rekvisitet ”allvarliga missförhållan­den” byts ut mot ”missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram”.

Flera remissinsatser, bl.a. Polismyndigheten, JO, Saco, Civil Rights Defenders och Finansinspektionen, har pekat på att ordet allmänintresse är otydligt. JO anser att det kan leda till osäkerhet i fråga om när skyddet gäller och därmed leda till att enskilda avstår från att rapportera.

Liberalerna har i motion 2020/21:3434 framfört att det behöver bli enklare att tipsa och göra anmälningar om missförhållanden på arbetsplatser, inte minst vad gäller sexuella trakasserier, vilket metoo-uppropen med all önskvärd tydlighet visat är ett eftersatt område. För den enskilde som utsätts för sexuella trakasserier kan det vara svårt att bedöma om detta är av allmänintresse då det i mångt och mycket fortfarande är något som upplevs svårt att prata om och man inte vet om man själv är den enda som är utsatt eller om fler är drabbade. Det kan även vara svårt att lyfta fram till ledning eller skyddsombud med tanke på frågans känsliga karaktär. Vi anser att regeringens lag­förslag bör antas, men vill att det förtydligas att den nya lagen inte försämrar möjlig­heten att använda sig av visselblåsarverktyget för att slå larm om sexuella trakasserier eller liknande missförhållanden.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

Malin Danielsson (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-09 Granskad: 2021-06-11 Bordlagd: 2021-06-14 Hänvisad: 2021-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)