med anledning av prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Motion 2020/21:4077 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer och beslutsstöd för att kontrollerna ska bli likvärdiga oavsett kontrollorgan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen lagändringar i anslutning till den nya förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Ändringarna innebär bl.a. att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas och att ett nytt bemyndigande införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd för ekologisk produktion.

I anslutning till regeringens förslag att kontrollorganen ska få besluta om saluförings­förbud påpekar remissinstanser vikten av att kontrollorganen har erforderliga tolknings- och beslutsstöd för en likvärdig behandling. Regeringen utgår från att kontrollorganen redan besitter denna kompetens och att överklagandemöjligheten annars återstår. Krist­demokraterna anser det angeläget att en likvärdighet kan säkerställas. Riktlinjer och beslutsstöd bör därför tas fram.

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-19 Bordlagd: 2021-05-20 Granskad: 2021-05-20 Hänvisad: 2021-05-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)