med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Motion 2020/21:4062 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska agera för en långsiktighet i hållbarhetskriterierna i förnybartdirektivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en tydligare definition av vad som utgör odikad torvmark, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Förslagen i propositionen genomför artiklarna 28–31 i det omarbetade förnybartdirek­tivet, vars syfte är att främja användningen av energi från förnybara energikällor.

Moderaterna konstaterar att regeringen har tagit över två år på sig för att omsätta direktivet till de förslag som ges i propositionen. Det är en alltför lång tid, som nu innebär att berörda aktörer nu ges mycket kort tid för att anpassa sig till de krav som den nya lagstiftningen innebär.

Samtidigt saknas fortfarande avgörande vägledningsdokument, vilket skapar stor osäkerhet för de aktörer som omfattas av lagstiftningen. Regeringen måste agera för att dessa ska komma på plats snarast samt för en långsiktighet i hållbarhetskriterierna i förnybartdirektivet så att de inte ändras på ett sätt som omöjliggör omställningen av bränslemarknaden, som är i behov av långsiktiga spelregler, särskilt i en tid av stigande efterfrågan.

Vad gäller de kriterier som rör odikad torvmark är Moderaternas tolkning av pro­positionen att förslagen i den skulle innebära att 13,5 procent av all mark i Sverige – dvs. den yta som utgörs av odikad torvmark enligt Sveriges geologiska undersökning – ej räknas som hållbar enligt kriterierna. Detta blir i realiteten ett intrång i markägarens möjligheter att bruka sin mark. All odikad torvmark antas i propositionen ha samma egenskaper vad gäller den biologiska mångfalden, när den i realiteten kan utgöras av olika typer. Vad som utgör odikad torvmark är därtill alltför svagt definierat och det uppstår därför svårigheter att avgränsa den odikade torvmarken. Det är därför viktigt att det tydligt definieras när en torvmark betraktas som odikad för att inte minst markägare ska veta om de omfattas av propositionens kriterier som rör odikad torvmark.

Jessica Rosencrantz (M)

John Widegren (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-11 Bordlagd: 2021-05-18 Granskad: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)