med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt

Motion 2020/21:4052 av Peter Helander (C)

av Peter Helander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de ändringar i jaktlagen som föreslås ska utvärderas två år efter ikraftträdandet och att lagstiftningen därefter bör omprövas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbud mot utfodring enbart ska omfatta klövvilt och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om utfodring av klövvilt till länsstyrelserna som samtidigt tillåter att det tas lokal hänsyn och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag till ansvarig myndighet att ta fram generella regler om vad som är tillåtet att utfodra med och med vilka metoder det är tillåtet att utfodra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har överlämnat proposition 2020/21:183 till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i jaktlagen, med innebörden att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela förbud mot eller villkor för utfodring av vilt.

Viltet har ökat i Sverige och det gäller framför allt klövvilt. Det är speciellt hjortdjur och vildsvin som ökat kraftigt i antal. För att begränsa den stora tillväxten och de skador en stor klövviltstam orsakar inom trafiken och inom jordbruket m.m. är jakt den viktigaste åtgärden. Det nyligen tagna beslutet om att tillåta elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till vapnet vid jakt efter vildsvin har underlättat jakten betydligt. Mörkersikten (termiska sikten) får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatsen. Inom ramen för januarisamarbetet har det avsatts medel för subventionerade trikin- och cesiumanalyser i syfte att öka jakten på vildsvin och det har även påbörjats ett bredare arbete med att lyfta fram viltkött som en resurs snarare än som en belastning. Bland annat har Livsmedelsverket ett uppdrag inom livsmedelsstrategin att ta fram nationella bestämmelser som möjliggör för jägare att överlämna små mängder vildsvinskött direkt till konsument.

Utfodring av vilt påverkar storleken på viltstammarna, och Centerpartiet anser därför att det är befogat att kunna reglera utfodringen för att minska antalet viltolyckor och viltets skador på egendom. Centerpartiet ställer sig därför bakom lagförslaget att lokalt kunna reglera utfodring av vilt. Samtidigt vill Centerpartiet betona att utfodringen inte är den enda lösningen för att komma till rätta med viltets skador. Fler åtgärder behöver genomföras.

Precis som konstateras i propositionen lade regeringen fram en proposition till riksdagen gällande utfodring av vilt som avslogs i oktober 2016. I likhet med regeringen ansåg riksdagsmajoriteten att det fanns skäl att reglera utfodringen av vilt, men riks­dagsmajoriteten fann att regeringens förslag till reglering av förbud mot utfodring av vilt var för långtgående och riskerade att skapa problem för stora delar av viltvården. Riksdagsmajoriteten ansåg inte heller att en reglering borde formuleras som ett generellt förbud mot utfodring av vilt med möjlighet till undantag. Enligt riksdagsmajoriteten borde det i stället finnas möjlighet att i enskilda fall meddela förbud när andra lösningar inte är möjliga eller när det går att påvisa en påtaglig skada. Ett förbud borde således kunna begränsas till att endast omfatta ett visst område och borde även kunna vara tidsbegränsat. Vidare ansåg riksdagsmajoriteten att det framför allt är felaktig och överdriven utfodring av klövvilt som bör regleras.

Givet riksdagens tillkännagivande välkomnar Centerpartiet att regeringen i sitt nya lagförslag har begränsat möjligheten att förbjuda utfodring generellt och i stället förordar att utfodring ska kunna förbjudas i enskilda fall om det behövs för att före­bygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Enligt det nya lagförslaget ska beslutet avse ett visst begränsat område och vara tidsbegränsat. Detta bedömer Centerpartiet är en anpassning till den kritik som riksdagens majoritet framförde 2016.

I de remissyttranden som inkommit finns stora åsiktsskillnader rörande nyttan av att förbjuda utfodring av vilt. Det bästa vore om markägare tillsammans med jägare kunde enas om en gemensam strategi för hur frågan om utfodring ska hanteras på ett sätt som är acceptabel för alla parter. Därför föreslår Centerpartiet att en utvärdering av ändring­arna i jaktlagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa ändringar bör göras två år efter ikraftträdande så att lagstiftningen därefter omprövas. Skulle utvärderingen visa att lagstiftningen inte har någon avsedd effekt för att minska skadorna inom trafi­ken eller på egendom så bör lagstiftningen rivas upp eller förändras. Propositionen handlar om utfodring av vilt men Centerpartiet anser att det bara borde handla om utfodring av klövvilt eftersom det är där problemet ligger.

Det är viktigt att länsstyrelserna tar lokal hänsyn vid utfärdande av förbud mot utfodring av vilt eftersom mängden klövvilt och de problem de orsakar varierar starkt i olika delar av landet. Trots detta så behöver en vägledning tas fram av Naturvårdsverket för att tolkningarna av lagstiftningen ska bli likvärdiga i hela landet.

I propositionen finns inga skrivningar kring generella regler om vad man får utfodra med och med vilka metoder man får utfodra, vilket Centerpartiet föreslås tas fram.

Peter Helander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-07 Granskad: 2021-05-10 Bordlagd: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)