med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

Motion 2020/21:4049 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en fördjupad konsekvensanalys av lagförslaget sett ur ett företagarperspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fossilfria energislag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås en ny lag med bemyndiganden för att det ska kunna införas föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el och föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi. Den föreslagna lagen är en konsekvens av EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Kristdemokraterna ställer sig bakom den föreslagna lagen och ser den som ett lämpligt sätt att hantera de krav som följer av EU:s direktiv. Det finns dock en tydlig brist i regeringens förberedande arbete, något som Regelrådet har påpekat tydligt. Det gäller på vilket sätt den föreslagna lagen skulle kunna innebära konsekvenser för enskilda företag.

I sitt remissvar skriver Regelrådet att det inte går att utläsa hur förslagen kan på­verka enskilda företags administrativa rutiner och kostnader. Detta är en brist. Vidare finns det också bristfälligheter i underlaget när det gäller huruvida man kan utesluta att det finns påverkan på företag i andra avseenden. När det gäller hur konkurrenssituatio­nen mellan små och större företag skulle kunna påverkas är det även där ett bristande underlag. Detta försvårar möjligheten att dra tydliga slutsatser. Regeringen väljer att inte kommentera Regelrådets invändningar utan går förbi dessa med tystnad.

Mot bakgrund av att det vid varje lagändring bör göras en mycket noggrann analys av hur näringslivet påverkas av förändringar är detta en svaghet i propositionen och något som bör åtgärdas i den fortsatta processen. Riksdagen får inte missa något tillfälle att strömlinjeforma lagstiftningsarbetet i syfte att göra det enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. De viktiga synpunkter som har kommit från Regelrådet bör därför beaktas i den fortsatta processen, vilket bör tillkännages för regeringen.

För att på allvar kunna möta klimathotet behöver alla fossilfria energislag vara möj­liga att använda även efter 2040. Kristdemokraterna menar att det är nödvändigt att skifta det övergripande målet om att 100 procent av Sveriges energiproduktion ska vara förnybar till att den ska vara 100 procent fossilfri. Mot den bakgrunden bör föreslagna tidsfrister och kontaktpunkt gälla samtliga fossilfria energislag och detta bör tillkänna­ges för regeringen.

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-05 Bordlagd: 2021-05-07 Granskad: 2021-05-07 Hänvisad: 2021-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)