med anledning av prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi

Motion 2020/21:4044 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma med förtydligande av vilka synnerliga skäl som kan utgöra grund för förlängda tidsfrister samt vem som fäller detta avgörande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att såväl transmissions- som regionnät ska omfattas av förslaget och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsfristerna ska omfatta prövning av nätkoncession och att prövning av miljötillstånd och nätkoncession ska löpa parallellt och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontaktpunkten ska involvera även Försvarsmakten, Sametinget och Kommerskollegium och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet vill inledningsvis framhålla att vi välkomnar förslaget Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi. För att säkerställa en håll­bar omställning behöver vi ersätta våra fossila källor med förnybar energi. Med ett energibehov som väntas öka behöver vi trygga såväl en hållbar som en tillräcklig fram­tida elenergiproduktion. Våra tillståndsprocesser är i dag en bromskloss snarare än en möjliggörare av omställningen. Centerpartiet anser att tiden för tillståndsprocesserna bör halveras. Detta förslag, som följer av implementeringen av det reviderade förnybart­direktivet, skapar möjligheter att förkorta tillståndsprocesserna väsentligt.

Vi vill däremot framföra vår oro när det kommer till ett par områden i regeringens förslag, där förslagets skrivningar lämnar stort utrymme för tolkning. Som exempel ser vi risker med formuleringen att tidsfristerna ska kunna förlängas med ett år om det finns synnerliga skäl. Regeringen ger inget förtydligande kring vilken typ av synnerliga skäl som skulle kunna ligga till grund för ett sådant beslut eller vem som fäller ett sådant av­görande. Vi anser att förslaget riskerar att urvattnas om det inte finns en tydlig begräns­ning av vilka skäl som kan vara legitima för förlängning.

Vidare inkluderas inte transmissions- och regionnätet i förslaget, vilket vi ser som en missad möjlighet. Klimatomställningen får inte bromsas av kapacitetsutmaningen i el­näten, och en skyndsam utbyggnad av nät på alla nivåer behövs. Det finns heller inget i förslaget som skulle hindra en inkludering av transmissions- och regionnätet, eftersom direktivet ställer minimikrav men inte förhindrar att medlemsländerna går längre. Att ensidigt öka produktionen av förnybar energi utan åtgärder för att förbättra distribution och överföring riskerar att åtgärderna inte får den effekt som behövs för omställningen.

Enligt förslaget inkluderas inte prövning av nätkoncession av tidsfristerna. Vi anser att detta står i strid med direktivets syfte, som anger att tidsfristen på högst två år ska omfatta samtliga relevanta förfaranden. Centerpartiet anser att processerna för miljötill­stånd och nätkoncession bör löpa parallellt.

Slutligen välkomnar Centerpartiet inrättandet av en kontaktpunkt som ska underlätta behandlingen, vilket följer av direktivet. Energimyndigheten är en lämplig kontakt­punkt, som bör få ansvar för att tidsfristerna upprätthålls och genomföra åtgärder om efterlevnaden är bristfällig. Däremot anser vi att även Försvarsmakten, Sametinget och Kommerskollegium, som handlägger de ärendetyper som kontaktpunkten ska omfatta, bör inkluderas.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-05 Bordlagd: 2021-05-07 Granskad: 2021-05-07 Hänvisad: 2021-05-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)