med anledning av prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften

Motion 2020/21:3961 av Martina Johansson m.fl. (C)

av Martina Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga undantag ska göras för polygama äktenskap och att sådana aldrig ska erkännas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga undantag ska göras vid äktenskap mellan släktingar i rakt upp- och nedstigande led samt att äktenskap mellan syskon och halvsyskon aldrig ska erkännas i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda och återkomma till riksdagen med förslag på hur eventuella oproportionerliga konsekvenser för en svagare part vid ett icke-erkännande av polygama äktenskap eller äktenskap mellan nära släktingar kan förhindras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige är det inte möjligt att ingå äktenskap med fler än en person, vilket Center­partiet anser är en bra princip som vi vill behålla.

Polygama äktenskap är tillåtet i vissa länder och som huvudregel erkänns inte poly­gama äktenskap i Sverige, om minst en av parterna var svensk medborgare eller hade svensk hemvist när äktenskapet ingicks. Om det däremot rör sig om ett polygamiskt äktenskap som ingåtts utan att någon vid tidpunkten haft anknytning till Sverige har sådana polygama äktenskap av Skatteverket betraktats som giltiga om makarna flyttat hit.

Vi välkomnar regeringens förslag om att utländska polygama äktenskap inte ska erkännas i Sverige, även i de fall där de ingåtts innan lagstiftningen träder i kraft och även i de fall där ingen av parterna hade någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Vi välkomnar även regeringens förslag om ett utvidgat förbud mot erkännande av äktenskap mellan nära släktingar genom att anknytningskravet tas bort också i det av­seendet.

Regeringen föreslår dock att undantag från erkännandeförbudet ska kunna göras både i frågan om utländska månggiften och i frågan om utländska äktenskap mellan nära släktingar och synnerliga skäl föreligger. Detta motiveras med att det kan uppstå situationer där det anses orimligt att upprätthålla ett ovillkorligt erkännandeförbud. Till exempel för att det skulle kunna få betydelse för makarnas inbördes ekonomiska för­hållande, t.ex. kan rätten till bodelning, underhåll och arv påverkas.

Centerpartiet vill inte att det ska finnas en ventil utan att det i stället krävs en tydliga­re lagstiftning som skyddar den svagare parten när sådana situationer uppstår. Det är annan lagstiftning om rätt till egendom och arv som bör uppdateras för att säkerställa den svaga partens situation.

Martina Johansson (C)

Ola Johansson (C)

Catarina Deremar (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-09 Bordlagd: 2021-04-13 Hänvisad: 2021-04-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)