med anledning av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta.

Inledning

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler om sådan nedsättning av arbetsgivaravgifterna är tillfälliga och upphör vid utgången av 2021. Regeringen föreslår att bestämmelserna ska gälla permanent, genom proposition 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning som utges fr.o.m. ikraftträdandet. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser, utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021. Förslaget väntas öka utgifterna i statsbudgeten med 430 miljoner kronor 2022.

Vänsterpartiet avslår förslaget

Den 1 januari 2017 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare som anställer en första person. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att stödet tillfälligt utvidgas till företag som inte har någon anställd och som anställer ytterligare en eller två personer samt till företag med en anställd vilka anställer ytterligare en person.

Vänsterpartiet stod bakom det ursprungliga regelverket, som infördes den 1 januari 2017, men vi ser inga skäl att göra det mer generöst eller att permanenta det. Vi avvisar således de ändringar i stödet som föreslås i budgetpropositionen. Vi avslår också försla­get i propositionen om att göra regelverket från 2017 permanent. En lång rad remiss­instanser, bl.a. LO, TCO, Arbetsförmedlingen och Ekonomistyrningsverket, avstyrker förslaget. Kritiken handlar bl.a. om att förslaget krånglar till skattesystemet och syste­men med olika anställningsstöd och sammantaget gör det svårare för småföretagare att göra rätt. Remissinstanserna ifrågasätter också att regeringen gått vidare med förslaget om att göra ändringen permanent utan att först utvärdera den tillfälliga förändringen samt de sysselsättningseffekter som förslaget väntas få enligt regeringen.

Vänsterpartiet delar remissinstansernas kritik och menar sammantaget att förslaget är dåligt avvägt. Arbetsgivaravgiften finansierar arbetstagarnas försäkringar och är därmed en viktig del av socialförsäkringarna. Med undermåligt motiverade nedsätt­ningar av arbetsgivaravgifter ökar risken att socialförsäkringarna urholkas. Mot denna bakgrund anser Vänsterpartiet att förslaget bör avslås.

Riksdagen bör avslå proposition 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Ulla Andersson (V)

 

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Tony Haddou (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Nooshi Dadgostar (V)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-13 Granskad: 2020-10-14 Bordlagd: 2020-10-15 Hänvisad: 2020-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)