med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en heltäckande reglering av säkerhetsskyddskänslig verksamhet som också innehåller de förslag som Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet lagt fram, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är bra att regeringen nu tar ett första steg mot att en bred och permanent reglering kring överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom av betydelse för Sveriges säkerhet. Det finns ett stort behov och Sverige har till skillnad från många andra länder saknat sådan reglering. Det är väl känt att utländska aktörer använder sig av både olagliga och lagliga metoder att tillförskaffa sig information som kan vara av betydelse för bl.a. svensk säkerhet. Det finns en problematik kring bl.a. utländskt över­tagande av känslig infrastruktur och teknologi i Sverige, också för företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Genom det förslag som nu ligger på riksdagens bord genomför regeringen delar av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) men skriver samtidigt att man avser återkomma till resterande förslag i betänkandet, och att det finns behov av att framöver också återkomma till frågan om granskning av utländs­ka direktinvesteringar och om hur säkerhetsskyddslagstiftningen ska förhålla sig till detta när Direktinvesteringsutredningen slutredovisar sitt uppdrag. Det vore bra om Direktinvesteringsutredningen påskyndar sitt arbete. Vi vill påminna om att media är ett av fem identifierade områden som bedöms vara skyddsvärda av Kommissionen.

Det är bra att regeringen avser återkomma med ytterligare reglering innehållandes förslag från de två nämnda utredningarna, men Centerpartiet vill att regeringen också inkluderar förslag som finns i slutbetänkandet som lämnats av Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet, som bl.a. innehåller totalförsvarsrisker kopplat till kontroll över egendom inom vissa geografiska områden. Det är en viktig men i dag frånvarande del för att Sverige ska ha en nödvändig och heltäckande reglering på om­rådet. Genom utvalda förvärv eller nyttjanden av egendom i Sverige kan främmande makt försvåra svensk försvarsverksamhet, utöva olaglig underrättelseverksamhet eller på annat sätt stödja en verksamhet som är riktad mot Sveriges säkerhet. Detta måste regleras och Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet har förslag som skulle ge Sverige en nödvändig och mer heltäckande reglering på området. Något regeringen skriver att de ser ett behov av.

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-14 Bordlagd: 2020-10-15 Granskad: 2020-10-15 Hänvisad: 2020-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)