med anledning av prop. 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Motion 2020/21:3898 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastighetsmäklarföretag ska kunna bli skadeståndsskyldiga för den skada de åsamkar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Bostadsaffärer har stor betydelse för privatpersoner. Ett generellt syfte med regeringens förslag är enligt beskrivningen att köpare och säljare ska känna större trygghet när de gör bostadsaffärer. Det är positivt. Köp och försäljning av bostaden är för många män­niskor de viktigaste affärerna i livet, och bostadsaffärens betydelse för privatekonomin har ökat i takt med att bostadspriserna stigit kraftigt.

Vikten av privatpersoners bostadsaffärer ska tas på allvar och förutsättningarna vara goda. Därför behöver lagförslagen också omfatta förstärkta regler för skadeståndsansvar för fastighetsmäklarföretagen. Enligt regeringens förslag ska det inte utöver det skade­ståndsansvar som finns för fastighetsmäklare införas ett skadeståndsansvar för ett fastig­hetsmäklarföretag som åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Det är förvånansvärt att, då förslag läggs fram med syftet att förstärka tillsynen över hela fastighetsmäklarbranschen, regeringen inte vill att mäklarföretagen genom skadestånd ska stå för skadan de kan åsamka.

Då lag som denna stiftas bör ett konkret helhetsgrepp tas, där förbättringar verkligen byggs in till skydd för privatpersoner, för säljare och för köpare. Regeringens hållning är märklig även i skenet av utredningens förslag, som är det motsatta mot regeringens bedömning av behoven. Utredningen menar att ett fastighetsmäklarföretag som åsido­sätter sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen ska vara skyldigt att ersätta den skada som till följd av åsidosättandet drabbar köparen eller säljaren. Utredningen före­slår också regler för företagen om jämkning av skadestånd, om återkrav och om under­rättelse om skadeståndskrav.

Det förekommer synpunkter hos remissinstanserna mot skadeståndsansvar för fastig­hetsmäklarföretag, eftersom alla mäklare enligt lag har en egen ansvarsförsäkring. Syftet med den nya lagen bör dock vara att stärka ansvaret i branschen, att öka tryggheten för berörda på marknaden och att om skada orsakas ska det vara märkbart för den skadevåll­ande. Det bör därför vara positivt för branschen och för konsumenter, med ett skade­ståndsansvar för mäklarföretagen. Synpunkter framförs även om att förslaget skulle kunna leda till en försämring av konsumentskyddet då det skulle vara svårt för konsu­menterna att bedöma vem de ska rikta sina krav mot. Inget försämrat konsumentskydd uppstår för att konsumenter inte vet vart de ska vända sig. Det är däremot bra om det i samband med införandet förtydligas hur utredningens förslag om skadeståndsansvar ska hanteras praktiskt då konsumenter drabbas och behöver veta vart de då ska vända sig.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-30 Granskad: 2021-04-01 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)