med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C)

av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges deltagande i insatsen bör vara avhängigt fortsatt utveckling kring covid-19 samt andra länders styrkebidrag i sin helhet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen ska informeras om insatsen minst en gång per kvartal och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen om avtal med Niger och styrkans möjligheter att verka på dess territorium, förutsatt att inbjudan från Niger finns, och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en tydlig målbeskrivning för det svenska deltagandet för att stärka förmågan till styrning, uppföljning och utvärdering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har fått en inbjudan från Mali att delta i insatsen Task Force Takuba t.o.m. den 31 december 2021. I det fall en inbjudan från Niger finns ska styrkan även kunna verka på Nigers territorium inom ramen för insatsen. Det är bra att ett större regionalt perspek­tiv läggs på insatsen. Regeringen behöver hålla riksdagen uppdaterad om utvecklingen och återkomma med ett avtal i det fall en utökning blir möjlig. Möjligtvis hade fler län­der, såsom Burkina Faso, också kunnat vara aktuella givet naturen av konflikten i gräns­området mellan tre länder. Utvecklingen i Sahelregionen är mycket bekymmersam med svåra utmaningar, bl.a. politiska och militära, och med omfattande humanitära konse­kvenser, inte minst för civilbefolkningen. Det instabila läget med påtagliga hot från terrorgrupper påverkar naturligtvis människorna i regionen mest, men också svensk och europeisk säkerhet. Det är viktigt att EU och Sverige kan fortsätta att bidra till interna­tionell fred och säkerhet. Den svenska totalförsvarsplaneringen får inte innebära att vi helt vänder oss inåt. Utvecklingen av den svenska försvarsförmågan sker fortsatt också internationellt, i samarbete med andra länder. Här måste också politiken som helhet hänga ihop. För att möta de utmaningar som vi står inför i en orolig värld krävs en ef­fektiv och strategisk användning av våra samlade resurser. Utöver det militära engage­manget är Sverige en av de största biståndsgivarna till Mali. Stabiliserings- och krishan­teringsinsatser måste hänga ihop med fattigdomsbekämpning, demokratiutveckling och statsbyggande. Ingen hållbar utveckling utan fred.

Just nu är världen drabbad av en fruktansvärd pandemi, covid-19. Det kan påverka både insatsen på plats och de risker som soldater utsätts för. Det svenska deltagandet bör därför också kunna ändras utifrån den rådande situationen, exempelvis om förutsätt­ningarna kraftfullt skulle försämra hälso- och säkerhetsläget för de svenska soldaterna. Det finns en risk att andra länder, likt Norge, kommer att dra sig ur Mali-insatsen med hänvisning till hanteringen av covid-19. Insatsens helhet kan komma att förändras om fler länder agerar likadant. Också den svenska hanteringen av pandemin kan behöva Försvarsmaktens stöd i större utsträckning beroende på utvecklingen. Det arbetet får heller inte försämras. Vid behov, om de rådande omständigheterna gör det nödvändigt, bör Sveriges bidrag också kunna ändras.

Givet insatsens komplexa natur, samt den pågående utvecklingen av covid-19, är det särskilt viktigt att riksdagen regelbundet, minst en gång per kvartal, hålls informerad om insatsens utveckling. Att riksdagen hålls uppdaterad innebär också ett viktigt steg i att skapa folklig förankring för Sveriges militära insatser.

Sverige ska ha en förmåga till rationell styrning och uppföljning och utvärdering där tydliga målbeskrivningar i sammanhanget är avgörande. Det är också betydelsefullt att regeringen tydliggör målbeskrivningen för de svenska internationella insatserna i en bredare säkerhetspolitisk kontext. Regeringens skrivelse i höst blir en viktig första avstämningspunkt.

 

 

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-01 Bordlagd: 2020-04-02 Granskad: 2020-04-02 Hänvisad: 2020-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)