med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD)

av Clara Aranda m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en långsiktig och patientsäker plan för att fasa ut bältesläggning som tvångsåtgärd inom psykiatrin när det gäller patienter under 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I proposition 2019/20:84 lämnar regeringen förslag på förändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, samt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Regeringen kommer bland annat med förslag om särreglering av tvångsåtgärder så som bältesläggning, avskiljande från andra patienter och inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster för patienter som är under 18 år. Bland annat vill regeringen att förutsättningarna för att använda dessa tvångsåtgärder regleras och att tiden för tvångsåtgärder förkortas. Vad det gäller bältesläggning menar Sverigedemokraterna att det är ett frihetsberövande och ifrågasatt förfaringssätt som borde fasas ut. Tvångsåtgärden bältesläggning kan vara mycket traumatisk och kan innebära följder som posttraumatiskt stressyndrom. Den här typen av tvångsåtgärd är likaså kränkande för den drabbade individen och kan ge men för resten av livet.

En förlegad tvångsåtgärd som fastspänning med bälte är inhuman och det finns starka skäl att psykiatrin kan hitta och tillämpa mer humana metoder, framför allt när det gäller barn och unga vuxna. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen att bältesläggning som tvångsåtgärd inom psykiatrin bör fasas ut när det gäller patienter under 18 år.

Sverigedemokraterna delar slutsatsen som remissinstanserna NSPD, RSMH, Justitiekanslern, Autism- och Aspergerförbundet samt Riksförbundet DHB gör om att bältesläggning inte längre ska användas som tvångsåtgärd. Motionsyrkanden om ett totalt förbud mot bältesläggning när det gäller vuxna kan inte väckas inom ramen för det här ärendet, men vi vill mot den här bakgrunden ändå framhålla att det är hög tid att inrätta en långsiktig och patientsäker plan för att helt verkställa utfasningen av bältesläggning som tvångsåtgärd inom psykiatrin.

Clara Aranda (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-16 Bordlagd: 2020-03-19 Granskad: 2020-03-19 Hänvisad: 2020-03-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)