med anledning av prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Motion 2019/20:3483 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag som på ett mer riktat sätt syftar till att lösa problematiken med fordonsrelaterade skulder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås lagförslag med syftet att lösa problem med fordonsrelaterade skulder och problematiken kring fordonsmålvakter. Åtgärder som försvårar för fordonsmålvakter att äga fordon och dra på sig stora skulder är positivt. Däremot är inte propositionens föreslagna åtgärder heltäckande för att lösa problematiken.

Felparkeringsavgifter och fordonsskatt hör till de största enskilda skuldslagen i Kronofogdemyndighetens register. En betydande del av skulderna kan hänföras till fordonsmålvakter. En fordonsmålvakt är en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare. Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom den registrerade ägaren, dvs. bilmålvakten, är betalningsskyldig. Bilmålvakten betalar dock aldrig vare sig skatter eller avgifter, och staten går därmed miste om stora intäkter. De 100 mest skuldtyngda innehavarna av fordon hade i februari 2018 skulder på 367,6 miljoner kronor. Samma personer var samtidigt registrerade ägare till 25019 fordon. Vid årsskiftet 2017/18 uppgick det totala skuldbeloppet i fråga om fordonsskulder till 1,9 miljarder kronor. Situationen talar sitt tydliga språk; det krävs skärpningar för att komma åt bilmålvakter, målvaktsfordon och fordonsrelaterade skulder.


Regeringen behöver återkomma med ett förslag som i högre grad motverkar problematiken. Sådana åtgärder rör

  • omhändertagande av fordon
  • större mandat till Kronofogdemyndigheten
  • kortare respittid
  • att fordonets totala skuld ska vara utgångspunkt
  • förbud för skuldbelagda personer i fråga om nyägandeskap av fordon
  • skuldavskrivning för fordon vid exekutiv försäljning
  • att kontrollavgifter ska räknas som fordonsskulder.

Om en skuld på ett fordon uppgår till 5000 kronor, bör fordonet omhändertas utan fördröjning till dess att skulden är reglerad. Regleras inte skulden inom utsatt tid bör fordonet säljas via Kronofogdemyndigheten.

Vid en respittid på sex månader som i propositionsförslaget finns risk för att bilmålvakterna drar på sig större skulder. En mer rimlig tidsperiod är 30 dagar.

Fordonets totala skuld ska ligga till grund för omhändertagandet, oavsett tidigare ägare. På så sätt kan man förhindra att ett fordon flyttas mellan olika fordonsmålvakter och därmed försvårar ett ingripande från myndigheterna.

En skuldbelagd person ska inte kunna registrera sig som ägare av fordon. Då Kronofogdemyndigheten säljer fordon på exekutiv auktion ska den eventuella skuld som finns registrerad på fordonet regleras och är det inte möjligt ska den avskrivas. Den skuld som avskrivs fordonet bör påföras ägaren innan fordonet säljs av kronofogden. Då ett konkursbo inte kan reglera en skuld bör fordonet överlämnas till Kronofogdemyndig­heten som i sin tur ombesörjer försäljning av fordonet och reglerar skulder innan fordonet får en ny ägare.

Det ska inte göras skillnad på felparkeringsavgift och kontrollavgift. Därmed kan även en kontrollavgift innebära fordonsrelaterad skuld. Privaträttsliga fordringar som hänför sig till fordonsinnehav, däribland kontrollavgifter, ska kunna leda till ett användningsförbud. Detta bör ske i likhet med samt kunna ske i kombination med ett användningsförbud enligt lagen om felparkeringsavgift.

Det behöver införas ett nyägandeförbud i fråga om fordon för personer som har fordonsskulder som överstiger 5000 kronor.

Jimmy Ståhl (SD)

Thomas Morell (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-27 Bordlagd: 2020-02-04 Granskad: 2020-02-04 Hänvisad: 2020-02-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)