med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin

Motion 2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snabbutreda och återkomma med förslag om en ny befogenhet att beslagta och förverka löstagbara magasin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har allvarliga problem med en utbredd gängkriminalitet som regeringen inte har förmått att hantera. Vi ser hur kriminella gäng kopplar grepp om allt större delar av vårt land. Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer och bilden är inte att det blir bättre. Skjutningar och sprängdåd är inte längre något ovanligt utan något vi tvingas anpassa vår vardag efter. Under 2019 skedde hela 334 skjutningar och 257 sprängdåd. Situationen saknar enligt polisen motsvarighet internationellt. De kriminella gängen försörjer sig på narkotikaförsäljning och annan brottslighet och beskrivs som både aggressivare och mer våldsbenägna än tidigare. Gängens rekrytering går långt ned i åldrarna och de befäster sin makt med hot av vittnen och ett våld som även drabbar oskyldiga. Bristen på poliser gör det mycket svårt att vända utvecklingen. Det är verkligheten i Sverige när vi går in i detta nya decennium.

Trots detta har regeringen inte varit beredd att vidta några verkningsfulla åtgärder mot gängkriminaliteten och våldet. Regeringen säger på punkt efter punkt nej till Moderaternas och Kristdemokraternas kraftfulla åtgärder om alltifrån väsentligt skärpta straff för gängrelaterad brottslighet till sänkta krav för användning av hemliga tvångsmedel. I stället för att ge polisen och det övriga rättsväsendet resurser och redskap för att vända kampen mot gängvåldet ägnar regeringen sig åt att jaga enkla poäng. Den reglering av löstagbara magasin som regeringen föreslår i proposition 2019/20:58 träffar, som exempel på detta, helt fel målgrupper. I stället för att göra det svårare för gängkriminella att begå våldsbrott riktar regeringen udden mot den svenska jakt- och skytterörelsen. Regeringens förslag innebär att det blir krångligare för vanliga jägare och sportskyttar att köpa, inneha, använda och förvara magasin vid jakt, träning och tävlingar. Samtidigt skulle motsvarande, eller till och med bättre, resultat kunna uppnås med en betydligt mindre ingripande lagstiftning.

Ett av de främsta syftena med regeringens förslag till reglering av löstagbara magasin är att underlätta för polisen att beslagta och förverka magasin som påträffas hos kriminella. För att säkerställa att detta syfte verkligen uppnås föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna, till skillnad från regeringen, att brottsbalkens bestämmelser om förverkande kan kompletteras med en uttrycklig befogenhet att beslagta och förverka löstagbara magasin som påträffas i kriminella miljöer och i situationer där de befaras komma till användning vid brott mot liv eller hälsa. En sådan befogenhet skulle göra det möjligt att beslagta löstagbara magasin som påträffas hos kriminella även i de fall då det inte är möjligt att förverka dem med stöd av vapenlagen. För att inte någon ytterligare fördröjning ska uppstå föreslår vi att regeringen snabbutreder frågan enligt ovan och återkommer till riksdagen med förslag.

Eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna inte står bakom regeringens förslag yrkar vi avslag på propositionen. Vi anser att det bör övervägas andra alternativ för att komma åt kriminellas innehav av vapenmagasin och föreslår därför att ett konkret förslag snabbutreds.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Magdalena Schröder (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Ingemar Kihlström (KD)

Mattias Ingeson (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-17 Granskad: 2020-01-20 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)