med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin

Motion 2019/20:3461 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en rättssäker, proportionerlig och funktionell sammanhållen vapenlagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licenshanteringen ska överföras från polisen till en specialiserad myndighet i enlighet med det som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regleringen av vapenmagasin i övrigt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet tar den lavinartade ökningen av skjutvapenvåld på största allvar. Vi är starkt oroade över utvecklingen och har därför varit med och tagit fram ett antal blocköverskridande åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet, exempelvis i de överenskommelser som slöts år 2015 och 2017 för att skärpa åtgärderna mot illegala vapen. Vi har också fört fram ett flertal egna förslag för att motverka dödsskjutningar och gängvåld. Centerpartiet har exempelvis föreslagit kraftigt skärpta straff för vapenbrott, att straffet för vapensmuggling ska skärpas, att Tullverket ska ges ökade befogenheter och verktyg för att stoppa insmuggling av vapen, stärkta möjligheter för att begränsa införseln av vapen till EU och förslag om utökade möjligheter till informationsutbyte och underrättelseverksamhet inom EU för att begränsa vapen­smuggling. Vi har också drivit på och fått gehör för att öka antalet poliser och för att polisen ska få ökade resurser att arbeta för att motverka vapensmuggling. Centerpartiet har också varit med och tagit fram åtgärdspaketet mot gängkriminalitet och fått igenom förslaget om tillsättandet av en trygghetsberedning. Vi är redo att vända på varje sten som behövs för att skapa ökad trygghet och säkerhet, men vi är inte beredda att ta till åtgärder som helt uppenbart skjuter förbi målet.

Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin ger inga större fördelar i kampen mot skjutvapenvåldet och drabbar samtidigt skötsamma ägare av lagliga vapen på ett högst påtagligt sätt. De tänkta fördelarna med förslaget står inte i rimlig proportion till de problem som förslaget för med sig.

Regeringen menar att lagförslaget kommit till för att polisen ska kunna beslagta vapenmagasin från gängkriminella. Vi menar att beslags- och förverkandereglerna i brottsbalken redan i dag ger polisen rätt att beslagta och förverka föremål där omständigheterna är sådana att det kan befaras att föremålet kan komma till brottslig användning. Det 34-punktsprogram mot gängkriminalitet som Centerpartiet varit med och tagit fram innehåller också en punkt om att se över och skärpa förverkande­lagstiftningen. Det finns därmed möjlighet att stärka upp skrivningarna rörande beslag och förverkanden om det behövs för att ytterligare öka möjligheten för polisen att beslagta vapenmagasin.

Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin går långt utöver vad ändringsdirektivet kräver. Förslaget kommer också att drabba jägare, sportskyttar och samlare på ett sätt som inte kan anses rimligt. Det kommer att innebära att laglydiga medborgare riskerar att begå brott med fängelse i straffskalan för att man råkar ha ett gammalt magasin liggande på vinden eller har kvar ett gammalt magasin från ett vapen som man inte längre äger. Det är inte rimligt att riskera att göra sig skyldig till ett allvarligt brott utan att ha någon brottslig avsikt!

En utökad reglering innebär också en högre belastning för polisen som i dag hanterar tillståndsgivningen. Vår mening är att vapenlicenser bör hanteras av en myndighet specialiserad på jakt-, vilt- och vapenfrågor som kan bygga upp kompetens för att kunna hantera ansökningar om vapenlicenser på ett rättssäkert och effektivt sätt som också blir likvärdigt oavsett var i landet man bor.

Lagförslaget är enligt vår mening även rättsosäkert. Det är svårt att definiera ett vapenmagasin, vilket även Lagrådet har understrukit i sin kritik av lagförslaget. Vi ansluter oss till Lagrådets kritik eftersom vi anser att ett tillståndspliktigt föremål måste definieras på ett entydigt och rättssäkert sätt.

Det här är tyvärr ett ineffektivt, oproportionerligt och rättsosäkert förslag som snarare kommer att göra fler laglydiga medborgare kriminella än motverka skjutvapen­våld och gängkriminalitet. Svensk vapenlagstiftning riskerar med det lagda förslaget att bli än mer av ett lapptäcke i stället för ett ändamålsenligt sammanhållet regelverk. Regeringen behöver därför ta ett omtag kring vapenfrågorna och lyssna in den kritik som kommit från såväl Lagrådet som jakt- och skytterörelsen. Centerpartiet kommer därför att yrka avslag på förslaget och i stället fortsätta att arbeta för åtgärder som långsiktigt och varaktigt bygger ett säkrare samhälle.

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-17 Granskad: 2020-01-20 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)