med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Motion 2019/20:3434 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en definition av terroristorganisation i lag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmre utveckla hur omfattande undantagen för ringa fall i terrorlagstiftningen är tänkta att vara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet välkomnar propositionen Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation och ställer oss huvudsakligen bakom förslagen i denna. Centerpartiet instämmer i propositionens skrivning att terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, det fria utövandet av mänskliga rättigheter och den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det är bra att regeringen nu lägger fram ett förslag som kriminaliserar alla typer av straffvärda gärningar som har anknytning till terrorism. Uppdraget att utreda ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation var en del i den överenskommelse om åtgärder mot terrorism som slöts i juni 2017 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna (terrorismöverenskommelsen). Samröre med en terroristorganisa­tion som typiskt sett främjar, stärker eller understödjer organisationen ska vara straffbart. Det är angeläget att lagstiftaren på allvar slår tillbaka mot de krafter som utgör en systemhotade fara för allmän säkerhet. Budskapet ska alltid vara att staten tar strid mot allvarlig och systemhotande brottslighet.

Centerpartiet ställer sig bakom förslaget till lagtext så som det nu läggs fram efter justeringar och med beaktande av de kompletteringar som också gjorts i författnings­kommentaren.

Det uppdrag som Terroristbrottsutredningen har fått och som förväntas redovisas inom kort innefattar bl.a. en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen mot terrorism samt av hur lagstiftningen ska kunna sammanfogas i ett regelverk. Som flera remiss­instanser framhåller hade det varit lämpligt att Terroristbrottsutredningen får möjlighet att ta hänsyn även till förslaget till nytt samröresbrott i sitt arbete med att överväga hur en mer sammanhållen reglering på området bör se ut. Om den utredningen bör få ett förlängt uppdrag eller om utredning kan ske i annan form är regeringens sak att avgöra. Regeringen bör dock i den fortsatta beredningen av lagstiftning på kontraterrorområdet ytterligare tydliggöra resonemangen kring hur en terroristorganisation ska definieras. En definition som anger vad som avses med terroristorganisation bör införas i lag och ut­göra en tydlig utgångspunkt för den sammanhållna regleringen på området. Regeringen bör i den fortsatta beredningen även tydliggöra hur omfattande undantag för ringa fall av brott på terrorismområdet är tänkt att vara.

Centerpartiet vill med hänsyn till det ovan anförda att regeringen återkommer med förslag på en lagskrivning som definierar vad som avses med en terroristorganisation.

Centerpartiet vill vidare att regeringen återkommer med ett än mer utvecklat resonemang kring hur omfattande undantagen för ringa fall i terrorlagstiftningen är tänkta att vara.

Johan Hedin (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Bordlagd: 2019-11-21 Granskad: 2019-11-21 Hänvisad: 2019-11-22
Yrkanden (2)