med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor

Motion 2020/21:298 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffskalorna för de grova och synnerligen grova fallen av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom för smuggling av vapen och explosiva varor, bör skärpas och bringas i samklang med vad som gäller för narkotika, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den grova organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot rättssamhället och enskilda människors trygghet. Ett effektivt arbete mot den organiserade brottsligheten kräver bättre brottsförebyggande arbete, tydligare och tidigare insatser för att fånga upp unga människor på väg att utveckla en kriminell livsstil, utvecklat brottsbekämpande, europeiskt samarbete men också en översyn av straffrätten.

Den organiserade brottsligheten är mångskiftande men drivs av möjligheten till ekonomisk vinning, vare sig det handlar om svart affärsverksamhet, hasardspel eller handel med narkotika, sprit, tobak eller människor. För att tjäna in detta kapital krävs att ligorna dessutom har arbetat upp ett eget våldskapital. Att pressa tillbaka de kriminella ligorna handlar därför om att minska deras handlingsutrymme och avväpna dem.

Liberalerna har under en följd av år drivit på för en strängare syn brott med vapen och explosiva varor, som handgranater. Flera straffskärpningar har också blivit verklig­het. I den föreliggande propositionen lägger regeringen fram förslag på något vi länge arbetat för, nämligen skärpta straff för de grövsta vapenbrotten och införande av en särskild straffskala för vapensmuggling.

Även om detta är ett steg i rätt riktning är förslagen otillfredsställande. Vapenbrott och vapensmuggling föreslås få en straffskala på i normalfallet fängelse i högst tre år, vid grovt vapenbrott eller grov vapensmuggling fängelse i två till fem år och vid synnerligen grovt vapenbrott eller synnerligen grov vapensmuggling fängelse i fyra till sju år.

Detta ska jämföras med straffskalan för narkotikabrott och narkotikasmuggling som också den är fängelse i högst tre år i normalfallet men fängelse i två till sju år vid grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling samt fängelse i sex till tio år vid synner­ligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

Även efter straffskärpningarna är alltså straffen betydligt mildare för vapenbrott än för narkotikabrott, även i de synnerligen grova fall som exempelvis består i att ett stort antal skjutvapen förs in i landet i syfte att beväpna den organiserade brottsligheten. Men det saknas anledning att bedöma en stor vapengömma mildare än en stor narkotikagöm­ma. Skillnaden i straffskalor gör att den organiserade brottslighetens ledare även fram­över kommer att finna vapenbrott vara en mindre riskabel hantering än narkotikabrott.

Vi delar alltså den synpunkt som framförts av bl.a. Göteborgs tingsrätt om att den föreslagna höjningen är förhållandevis liten och att det, för att fylla syftet att ge utrymme för en mer nyanserad straffmätning, i stället vore rimligt att utgå från vad som gäller för narkotikabrott. Liberalerna anser att straffskalorna för de grova och synnerli­gen grova fallen av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom för smuggling av vapen och explosiva varor, bör skärpas och bringas i samklang med vad som gäller för narkotika. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-23 Bordlagd: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)