med anledning av prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Motion 2020/21:25 av Hans Wallmark m.fl. (M)

av Hans Wallmark m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har tillgång till nödvändig finansiell kompetens i och med myndighetens nya uppdrag gällande utländska direktinvesteringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges förmåga att attrahera utländska direktinvesteringar är en viktig faktor för utvecklingen av svensk ekonomi framgent. Ytterst handlar det om att utveckla svenskt näringsliv, skapa arbetstillfällen och stärka svensk konkurrenskraft i en global ekonomi. Det finns dock risker förknippade med direktinvesteringar när utländska aktörer som är olämpliga ur säkerhetssynpunkt visar intresse för vitala svenska tillgångar.

Coronapandemin kan bidra till att öka risken för att till exempel statsägda företag i centralstyrda länder vill köpa upp eller investera i svenskt näringsliv och infrastruktur. Det skulle kunna leda till inflytande över vitala svenska tillgångar eller att svensk teknologi i framkant hamnar i orätta händer. Sverige måste därför ha verktyg för att kunna göra relevanta bedömningar av när en utländsk direktinvestering kan anses hota svenska säkerhetsintressen.

Moderaterna har under en längre tid lyft behovet av att det införs ett svenskt granskningssystem för utländska direktinvesteringar och att samarbetet inom EU för att kontrollera dessa stärks. Sverige har i dagsläget inget sådant system. Det är därför positivt att regeringen nu agerar och går fram med förslag för vissa kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (prop. 2019/20:193).

Det handlar om att Sverige enligt EU-förordningen ska inrätta en kontaktpunkt som bland annat ska kunna ge och ta emot underrättelser om utländska direktinvesteringar till andra medlemsstater. Regeringen föreslår i propositionen att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vara den kontaktpunkten. Moderaterna välkomnar det förslaget. Vi har själva pekat på att ISP skulle vara en lämplig myndighet för den aktuella uppgiften.

ISP har redan i dagsläget en stor kompetens när det gäller arbete med frågor som rör säkerhet och försvar genom sitt ansvar som tillståndgivande myndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Dock så kommer det nya uppdraget att kräva att myndigheten tillförs ytterligare resurser, kompetens och verktyg.

Moderaterna skulle därför vilja lyfta två förslag som komplement till det som regeringen redovisar i sin proposition.

I samband med att ISP ska bli kontaktpunkt enligt EU-förordningen så har regeringen gett ISP ett uppdrag för att förbereda myndigheten för den nya uppgiften. I uppdraget ingår bland annat att regeringen ger ISP, Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utveckla de former för samverkan som krävs för att ISP ska kunna utföra de arbetsuppgifter som ankommer på en kontaktpunkt i en medlemsstat som inte har inrättat ett granskningssystem och för att förbereda för inrättandet av ett nationellt granskningssystem.

Det är bra att ISP får uppdraget att utveckla samarbetet med relevanta myndigheter. Moderaterna ser dock ett behov av att ISP även måste ha tillgång till en större finansiell kompetens än vad som är fallet idag i och med myndighetens nya uppdrag gällande utländska direktinvesteringar. Vi skulle därför vilja att regeringen tillser att ISP:s förmåga att agera i sin nya roll förstärks i detta avseende – för att ISP på ett fullödigt sätt ska kunna lösa uppgiften som kontaktpunkt.

För det andra aktualiserar ISP:s uppdrag som kontaktpunkt en annan fråga som Moderaterna har drivit i riksdagen. Det gäller ISP:s möjligheter att kunna inrikta signalspaning. I mars 2018 ställde sig riksdagen bakom ett moderat förslag om att ge ISP möjlighet att kunna inrikta signalspaning och riktade ett tillkännagivande till regeringen att genomföra detta. Syftet är att kunna stärka myndighetens arbete mot spridning av massförstörelsevapen.

ISP:s nya uppdrag som kontaktpunkt för EU-förordningen om utländska direkt­investeringar ger ytterligare skäl för att ge ISP möjlighet att kunna inrikta signalspaning. Kontaktpunkten ska samla in information från de aktörer som berörs av en investering, men kontaktpunkten kan även lämna synpunkter till den medlemsstat som utför gransk­ningen.

Regeringen har hittills inte agerat på tillkännagivandet från 2018. I regeringens skrivelse där arbetet med tillkännagivanden redovisas (skr. 2019/20:75) hänvisas till att frågan ska behandlas i den försvarspolitiska propositionen. Dock så finns inga indikationer på att så kommer att ske och i Försvarsberedningens rapporter berörs inte frågan om ISP:s möjligheter att inrikta signalspaning.

Regeringen kommer inom kort att lägga fram en andra proposition som rör utländska direktinvesteringar. I den propositionen kommer ett förslag presenteras kring det specifikt svenska granskningssystemet för direktinvesteringar. Moderaterna avser återkomma kring hur vi ser på de förslag som regeringen då lägger.

Hans Wallmark (M)

Hans Rothenberg (M)

Margareta Cederfelt (M)

Magdalena Schröder (M)

Boriana Åberg (M)

Cecilia Widegren (M)

Jessika Roswall (M)

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-09 Granskad: 2020-09-09 Bordlagd: 2020-09-10 Hänvisad: 2020-09-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)