med anledning av prop. 2019/20:187 Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Motion 2019/20:3647 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera tillskottet till Luftfartsverket ur ett konkurrensperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen för riksdagen att Luftfartsverket tillförs 900 miljoner kronor. Anslagsökningen ska täcka för det intäktsbortfall som uppstått för Luftfartsverk­et under innevarande pandemikris.

Regeringen anger att anslaget endast kan användas för Luftfartsverket. I Sverige finns det dock flygtrafikledning i både offentlig och privat regi. Därför måste utformandet av stödpaket och krisåtgärder omfatta alla aktörer på marknaden på samma sätt för att inte snedvrida konkurrensen. Många av de regionala flygplatser som regeringen vill rädda runt om i landet har dessutom flygkontrolltorn som bemannas, inte av LFV, utan av ett privat företag.

Även dessa företag finansieras upp till 75 procent genom avgifter precis som Luft­fartsverket. Sedan tidigt i våras betalas det inte längre ut någon ersättning alls från flyg­bolagens avgifter och trafiken har minskat med mellan 90–99 procent. Samtliga flygtra­fikledningsaktörer är drabbade på samma sätt. Utan de privata aktörerna riskeras lång­variga driftsstopp på många av landets flygplatser. Kristdemokraterna anser att samtliga aktörer som i dag är verksamma med flygtrafikledningstjänster bör behandlas neutralt och att regeringen bör säkerställa att konkurrensen inte snedvrids genom statligt stöd till en aktör. Regeringen bör mot den här bakgrunden utvärdera tillskottet till Luftfartsverk­et ur ett konkurrensperspektiv.

Jakob Forssmed (KD)

Sofia Damm (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Hampus Hagman (KD)

Hans Eklind (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Bordlagd: 2020-06-17 Hänvisad: 2020-06-17 Inlämnad: 2020-06-17 Granskad: 2020-06-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)