med anledning av prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

Motion 2019/20:3638 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen ett antal utökade befogenheter för Tullverket. För­slagen är i grunden bra, men det saknas fortfarande viktiga komponenter för att stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag, utan att ge avkall på det handelsrelaterade arbetet. Sverige står inför en förhållandevis ny situation som kräver en helt annan för­måga att upprätthålla gränsskyddet. Denna uppgift har varit eftersatt under lång tid, och situationen är ansträngd. Möjligheterna att hindra insmuggling av narkotika och vapen i landet måste öka, men det måste även införas möjligheter för Tullverket att förhindra att stöldgods förs ut ur landet.

Under flera års tid har stöldgods kunnat tas ut ur Sverige relativt obehindrat. Utländska stöldligor står för mängder av bostadsinbrott och en majoritet av andra grova stölder av bil­delar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Men trots uppmaningar från brottsbekämpande myndigheter saknar Tullverket ännu befogenhet att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet.

Enligt polisen kommer utvecklingen med stöldligornas framfart att fortsätta eller rentav öka under de kommande åren, och Svensk Försäkring uppskattar att stöldgods till ett värde av mellan 1 och 2 miljarder kronor förs ut ur landet varje år. Det här är grovt integritetskränkande brott som drabbar ett stort antal människor i Sverige både känslo­mässigt och ekonomiskt. Stora vinster, liten upptäcktsrisk och låga straff är starkt bidragande orsaker till att stöldligorna härjar just i Sverige. Mot bakgrund av detta är det av största vikt att Tullverket ges befogenhet att stoppa stöldgods vid gränsen.

En sådan åtgärd skulle vara effektiv för att motarbeta stöldligorna genom att kraftigt begränsa deras möjligheter att frakta stöldgods ut ur landet. De utökade befogenheterna till Tullverket har länge efterfrågats av såväl Tullverket självt som Polismyndigheten och Kustbevakningen. Riksdagen har sedan tidigare även riktat flera tillkännagivanden till regeringen om att Tullverket bör ges en sådan befogenhet. Mot bakgrund av detta och det faktum att regeringen nu går vidare med nya befogenheter för Tullverket är det anmärkningsvärt att regeringen inte ens har börjat utreda frågan om befogenheter att stoppa utförseln av stöldgods.

Därtill vill Moderaterna stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag. Utöver de akuta behoven pekar mycket på att Tullverket framöver kommer att behöva ett antal ytterligare verktyg för att bekämpa den brottslighet som blivit alltmer internationell. Vi vill därför se en samlad översyn av myndighetens möjligheter att bekämpa brott. Här bör också samarbetet med andra myndigheter, t.ex. polisen och Skatteverket, analyseras.

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-06-15 Bordlagd: 2020-06-22 Granskad: 2020-06-22 Hänvisad: 2020-06-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)