med anledning av prop. 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet

Motion 2019/20:3570 av Louise Meijer m.fl. (M)

av Louise Meijer m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om testköp under dold identitet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreskrifterna om hur testköp under dold identitet ska genomföras ska vara i enlighet med det som föreslås i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna är positiva till ambitionen i propositionen att effektivisera tillsynen enligt miljöbalken. Förslaget om att införa en bestämmelse som gör det möjligt att föreskriva om obligatorisk efterhandsdebitering för kontrollmyndigheter som genomför livsme­delskontroll är ett sådant förslag. Om en kontrollmyndighet tar ut en avgift bör den åt­följas av en arbetsinsats från myndigheten. Om efterhandsdebitering blir regel vilar ansvaret på kontrollmyndigheten att effektivt planera och genomföra tillsynen för att sedan kunna debitera.

Moderaterna är också positiva till att propositionen innehåller förslag som ska leda till att tillsynen blir mer likvärdig i hela landet genom att länsstyrelserna ska ha rätt att förelägga en kommun som har brister i sitt tillsynsuppdrag att rätta till dessa. Modera­terna konstaterar dock att mer måste göras för att stärka likvärdigheten i tillsynen i hela landet. 

Ambitionen att effektivisera tillsynen enligt miljöbalken måste överensstämma med en myndighetsutövning som sker på ett konsekvent och förutsebart sätt. Moderaterna vill av den anledningen understryka att s.k. testköp under dold identitet, vilket föreslås tillåtas för kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, bara ska få användas i undantagsfall av tillsynsmyndigheten för att kontrollera regelefterlevnaden.

De föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur ett testköp ska göras ska därför innehålla följande.

  • I föreskriften ska det framgå att testköp enbart i undantagsfall får användas för att kontrollera regelefterlevnaden. Testköp är en åtgärd som endast får användas när andra alternativ är uttömda. I regel ska kontrollmyndigheterna använda sig av de möjligheter som redan står till deras förfogande i tillsynsarbetet, inklusive beställ­ningar och inköp av produkter och varor i myndighetens namn. Det innebär att ett testköp bara kan genomföras efter att ett öppet köp, och alla andra öppna tillsynsfor­mer, har använts som kontrollverktyg av tillsynsmyndigheten.
  •  I föreskriften ska det också framgå att testköp endast får användas om det rör sig om en identifierad direkt fara som går att härleda till en specifik produkt eller vara. Testköp ska alltså inte få användas för att en viss produkt- och/eller varugrupp kan tänkas utgöra en fara.

I regel ska kontrollmyndigheterna således använda sig av de möjligheter som redan står till deras förfogande i tillsynsarbetet. Att myndigheter arbetar under dold identitet är ett stort avsteg från principen om att myndigheter ska arbeta under öppna och för medbor­garna iakttagbara former. Därför måste det finnas väl genomarbetade kontrollmekan­ismer på plats för att minimera risken att tillsynsmyndigheter använder sig av möjlig­heten felaktigt.

 

 

Louise Meijer (M)

 

John Widegren (M)

Betty Malmberg (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-08 Granskad: 2020-04-09 Bordlagd: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)