med anledning av prop. 2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Motion 2019/20:3592 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är tillfredsställande att se att det nu äntligen kommer förslag på riksdagens bord som springer ur överenskommelsen från 2017 mellan regeringen, Moderaterna, Center­partiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om att motverka terrorism. Centerpartiet ifrågasätter varför det tar så lång tid för regeringen att komma till handling även på områden och i frågor där det finns en övergripande samsyn och en uppfattning att åtgärder snabbt behöver komma på plats.

Det kan inte nog understrykas hur angeläget det är att motverka terrorism. Center­partiet ser positivt på förslagen som nu förs fram.

Centerpartiet har sedan mycket lång tid tillbaka förespråkat ökad samverkan och ökat informationsutbyte mellan myndigheter för att beivra brott. Vi anser att detta inte bara är viktigt när det handlar om terroristbrottslighet utan även i fråga om annan grov brottslighet. Grov brottslighet kan inte godtas eller accepteras utifrån en integritetstanke. Ingen har rätt att fredat få ägna sig åt grov brottslighet. Utmaningen är hanteringen av all den känsliga information som inte har något med brott att göra, men som ändå måste samlas in i det brottsbekämpande arbetet. Integritetskänslig information måste hanteras rättssäkert och med respekt för den enskildes rätt till privatliv. Det kan i detta samman­hang också diskuteras om det omfattande sekretessgenombrottet som gäller för uppgift­er om individer som är yngre än 21 år är rimligt. Även unga personer har rätt till respekt för sin integritet och sitt privatliv, inte minst personer som uppnått myndighetsåldern.

Det är en grannlaga uppgift för en rättsstat att slå vakt om den enskildes rättssäkerhet och integritet och samtidigt värna säkerhet och motverka hot och brott. Som Lagrådet påtalar medför detta en känslig och svår avvägning. Att som här föreslås även kunna dela uppgifter med en annan myndighet i ett skede innan någon brottslig handling har begåtts, innebär en mycket svår balansgång i vägningen av den enskildes integritet och samhällets intresse av att skydda sig mot allvarlig brottslighet. Som framhålls i propositionen är det därför av avgörande betydelse för informationsutbytet att det föreligger en risk för att den enskilde ska utöva terroristbrottslighet och att riskbedöm­ningen grundas på konkreta omständigheter. Informationsöverföringen ska även i övrigt framstå som proportionerlig och lämplig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Centerpartiet anser mot den här bakgrunden att det kan vara lämpligt att utvärdera den nya lagstiftningen när den har varit i kraft en tid.

Det finns vidare anledning att tydligare bringa klarhet i hur vägningarna ska göras och var gränserna ska gå mellan å ena sidan integritet och å andra sidan samhällets intresse och skyldighet att på ett effektivt sätt bekämpa hot och allvarlig brottslighet. Det finns också behov av en mer genomgripande diskussion om integritet, öppenhet, informations­insamling och utbyte av information. Som vi kan utläsa av propositionen är det långt ifrån sista gången under den här mandatperioden som riksdagen kommer att diskutera samverk­an och informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka brottslighet. Brottsföre­byggande rådet har fått i uppdrag att återkomma med en redovisning i december 2020 om förutsättningarna för olika aktörer att dela information i arbetet för att förebygga brott. Utifrån den återkommande diskussionen känns det angeläget att regeringen tillsätter en utredning för att närmre utreda frågan om integritet, brottsbekämpning och informations­hantering, med syfte att skapa ett modernt, rättssäkert och ändamålsenligt regelverk. Den utvärdering av lagstiftningen som Centerpartiet efterfrågar skulle därför lämpligen kunna genomföras inom ramen för en sådan bredare översyn.

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-21 Granskad: 2020-04-24 Bordlagd: 2020-04-27 Hänvisad: 2020-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)