med anledning av prop. 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Motion 2019/20:3583 av Per Åsling m.fl. (C)

av Per Åsling m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp och redovisa hur de nya mervärdesskattereglerna i fråga om e-handel mellan företag och konsumenter påverkar företagens administrativa börda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver bli bättre på att uppmuntra och underlätta entreprenörskap. Företagare möter ofta onödiga hinder och höga administrativa kostnader för att driva sin verksamhet framåt. Vi vill hela tiden förbättra förutsättningarna för våra företag och underlätta för nya företag att starta.

Förslagen i propositionen föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet, och Sverige är därmed bundet att genomföra förändringarna. Själva syftet med ehandelspaketet är bl.a. att förenkla för företagen samtidigt som konkurrensvillkoren förbättras och skattebortfallet minskas. Centerpartiet står självklart bakom detta syfte. Av propositionen framgår dock inte om syftet kan förväntas uppnås. Regeringen brister, vilket tyvärr är ett återkommande problem, när det gäller analysen av konsekvenserna för företagen, inte minst konsekvenserna för de mindre företagen. Oaktat att ehandelspaketet innehåller ett flertal förslag som är frivilliga för företagen ska det vara en självklarhet att företagens administrativa börda analyseras. Det kan även resas frågetecken kring huruvida förslagen enskilda och sett till helheteni slutändan leder till en förenkling för företagen. Varje förändring som i någon utsträckning adderar till företagens befintliga regelbörda spär på den totala administrativa börda som företagen regelbundet utsätts för. Det handlar om en helhet där nya regler in behöver mötas av att gamla regler åker ut. Endast så kan företagens administrativa börda successivt minska.

Att vid lagstiftning analysera konsekvenserna för företag, och i synnerhet för små företag, är ett sätt att förebygga nya hinder och ökade administrativa kostnader. Regeringens proposition innehåller ingen genomgripande konsekvensbeskrivning ur ett företagarperspektiv. Vi vill därför att regeringen följer upp hur det aktuella regelverket påverkar företagen i form av ökad administrativ börda.

 

 

Per Åsling (C)

 

Helena Vilhelmsson (C)

Alireza Akhondi (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-14 Bordlagd: 2020-04-16 Granskad: 2020-04-16 Hänvisad: 2020-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)