med anledning av prop. 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Motion 2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om testköp under dold identitet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att testköp endast ska kunna genomföras i enlighet med de förutsättningar som föreslås i motionen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsynsmyndigheterna ska redovisa i vilken utsträckning man använder sig av testköp under dold identitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna tror att fria individer kan göra rätt beslut, så länge lagstiftning och regelverk skapar en rättvis marknad för konsumenter att handla på. Enligt Moderaterna ska också kontrollmyndigheter vara öppna och transparanta i så stor utsträckning det är möjligt. Svenska myndigheter ska finnas för att skydda både konsumenten, men även den myriad av egenföretagare som driver den ekonomiska motorn framåt.

Svensk konsumenträtt bör vara utformad för att skapa ett ramverk för individer, men samtidigt värna grundlagsskyddade rättigheter. Det är viktigt att de nya rättigheterna som ges till tillsynsmyndigheterna är tydligt definierade, så att både myndigheter och företagare vet vad de innebär. Därför bör myndigheternas möjligheter att genomföra testköp under dold identitet vara tydligt reglerat av regeringen, för att säkerställa att det blir en likartad tillämpning i hela landet.

Ambitionen att effektivisera tillsynen måste överensstämma med en myndighets­utövning som sker på ett konsekvent och förutsebart sätt. Moderaterna vill av den anledningen understryka att s.k. testköp under dold identitet bara bör få användas i undantagsfall av tillsynsmyndigheten för att kontrollera regelefterlevnaden. Testköp är en åtgärd som endast bör användas när andra alternativ är uttömda. I regel ska kontroll­myndigheterna använda sig av de möjligheter som redan står till dess förfogande i till­synsarbetet, inklusive beställningar och inköp av produkter och varor i myndighetens namn. Testköp bör bara genomföras efter att ett öppet köp, och alla andra öppna till­synsformer, har använts som kontrollverktyg av tillsynsmyndigheten. Testköp bör vidare endast få användas om det rör sig om en identifierad direkt fara som går att härleda till en specifik produkt eller vara. Testköp bör alltså inte få användas för att en viss produkt- och eller varugrupp kan tänkas utgöra en fara.

I regel ska kontrollmyndigheterna således använda sig av de möjligheter som redan står till deras förfogande i tillsynsarbetet. Att myndigheter arbetar under dold identitet är ett stort avsteg från principen om att myndigheter ska arbeta under öppna och för med­borgarna iakttagbara former. Därför måste det finnas väl genomarbetade kontrollmeka­nismer på plats för att minimera risken att tillsynsmyndigheter använder sig av möjlig­heten felaktigt. Tillsynsmyndigheterna ska därför redovisa i vilken utsträckning man använder sig av dold identitet.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-04-08 Granskad: 2020-04-09 Bordlagd: 2020-04-14 Hänvisad: 2020-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)