med anledning av prop. 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Motion 2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Förslaget är ett resultat av att riksdagen bifallit Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i finansutskottets betänkande med anledning av regeringens budgetproposition för 2019. Av reservationen framgår att Moderaterna och Kristdemokraterna bl.a. föreslår att riksdagen ska tillkännage att regeringen ska återkomma med förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet enligt utformningen i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1). Utöver detta ska ansöknings- och årsavgiften för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare tas bort för att stärka en livaktig ideell sektor. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Det är tydligt att regeringens sväng högerut fortsätter då de väljer att gå vidare med gåvoavdrag, precis som de gjorde med avskaffandet av avdragsrätt för fackföreningsavgiften. Vänsterpartiet är även kritiskt till att regeringen hastar fram denna skatteförändring. Det hade varit att föredra om den i stället hade hanterats inom ramen för kommande budgetprocesser och den skattereform som aviserats med januariöverenskommelsen.

Vänsterpartiet har en positiv syn på ideell verksamhet som vi menar utvecklar demokratin. Vi anser dock att det är mycket bättre att satsa pengar på den offentliga välfärden, som vi alla är med och bestämmer över och som fördelas efter behov, än på skatteavdrag för gåvor till vissa utvalda organisationer.

Vänsterpartiet anser att det är positivt att människor ger gåvor till ideell verksamhet och att den ideella sektorn kan och bör stöttas på olika sätt; vi menar dock att detta bör ske på andra sätt än genom ändringar i skattesystemet.

Skattesystemets uppgift är i första hand att ange den skattepliktiga inkomsten och att ta ut skatt samt i bästa fall fungera omfördelande mellan hög- och låginkomsttagare. Regeringens förslag om återinförd skattereduktion har ett annat syfte, nämligen att stimulera medborgarna till ett ökat givande. Enligt vår uppfattning bör skattesystemet inte användas på detta sätt.

I dag är skattesystemet riggat för de rikaste. De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar, och det löses inte med gåvoavdrag. Det ska inte komma från enskildas vilja att skänka pengar till välgörenhet. Skatt efter bärkraft borde styra. Människor ska inte behöva förlita sig på att det ska skänkas pengar och gåvor till ideell verksamhet. Vi behöver en stark välfärdsstat för att bygga ett mer jämlikt samhälle. Riksdagen bör därför avslå regeringens proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Tony Haddou (V)

 

Ulla Andersson (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Christina Höj Larsen (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-23 Bordlagd: 2019-04-25 Granskad: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)