med anledning av prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Motion 2018/19:3046 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagstiftning i enlighet med det som anförs nedan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företagande är grunden för arbete, välstånd och välfärd. Regelverk och skattesystem måste därför så långt som möjligt utformas för att underlätta för företag att starta och verka. I den aktuella propositionen föreslås skatteregler som innebär att ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag underlättas, vilket oftast kallas generationsväxling. Att underlätta för generationsväxlingar bidrar till livskraftiga företag över tid och Kristdemokraterna ser därför i grunden positivt på det förslag regeringen lägger fram i propositionen, då det innebär ett viktigt steg i rätt riktning.

Samtidigt anser vi att regeringens förslag innebär att onödiga begränsningar i regelverket kvarstår. En förutsättning för att generationsväxlingar ska behandlas på samma sätt som vid försäljning till en extern part, kommer vara att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Här kommer alltså generationsväxlingar och försäljningar till extern part att behandlas olika. Något liknande krav finns inte när försäljning sker till extern part.

Konsekvensen blir att det ställs höga krav på familjeföretag att i god tid planera för en generationsväxling och att hinder som försvårar dessa blir kvar. Inte minst är det ofta ett krav från kreditgivare att överlåtaren stannar kvar ett tag i företaget. Detta påpekas också av flera remissinstanser. Regeringen bör därför återkomma med lagstiftning som tar bort dessa begräsningar.

Enligt en rapport av organisationen Företagarna från 2017 har en av sex företagare passerat den allmänna pensionsåldern. Ytterligare var fjärde företagare var vid tidpunkten för rapportens publicering mellan 55 och 64 år. Detta innebär att generationsväxling kommer att bli en allt viktigare fråga under de kommande åren, och att det finns stor anledning för regeringen att agera snabbt. Det är därför rimligt att den lagstiftning regeringen ska återkomma med kan börja gälla senast vid årsskiftet 2020/2021.

 

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

Jakob Forssmed (KD)

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

Sofia Damm (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Désirée Pethrus (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-27 Bordlagd: 2019-03-28 Granskad: 2019-03-28 Hänvisad: 2019-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)