med anledning av prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Motion 2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:54.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa karenstiden för kvalificerat innehav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Förslagen fanns med redan i utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75). Bakgrunden till förslaget är att de nuvarande reglerna ibland leder till att det är mer gynnsamt ur ett skattemässigt perspektiv för ägare av fåmansföretag att generationsväxla företaget till en extern part i jämförelse med någon närstående. Förslagen i propositionen syftar till att komma till rätta med denna asymmetri i skattesystemet. Vänsterpartiet står bakom syftet med de nya reglerna, nämligen att generationsväxling till närstående inte ska missgynnas i jämförelse med att avyttra bolaget till en utomstående. Vi är dock kritiska till regeringens metod.

För att lösa problemet med olikbehandling av ägarskiften föreslås ett undantag från regeln om samma eller likartad verksamhet. I likhet med vad Skatteverket och LO anför i sina remissvar till ovan nämnda utredning befarar vi att förslagen kommer att leda till ökad inkomstomvandling, dvs. omvandling av högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade kapitalinkomster. Skatteverket framhåller att systemet är invecklat, och de pekar på att ändringen medför ett ingrepp i ett schabloniserat och sammanhängande system med såväl nackdelar som fördelar för närståendekretsen. De anför vidare att det nya undantaget öppnar upp för ett kringgående som systemet tidigare haft för avsikt att motverka. Mot denna bakgrund bör riksdagen avslå regeringens proposition 2018/19:54 i sin helhet. Detta bör riksdagen besluta.

I sitt remissvar föreslår Skatteverket i stället att karenstiden för kvalificerad andel avskaffas. Därmed förblir en sådan andel kvalificerad utan tidsbegränsning. Skatteverket anför att en sådan regeländring skulle lösa problemet med olikbehandling beträffande ägarskiften. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att karenstiden för kvalificerat innehav avskaffas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Tony Haddou (V)

 

Ulla Andersson (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Christina Höj Larsen (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-27 Bordlagd: 2019-03-28 Granskad: 2019-03-28 Hänvisad: 2019-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)