med anledning av prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Motion 2019/20:287 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att minimistraffet höjs till fängelse i sex månader och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Minimistraffet är därmed allmänt fängelseminimum, dvs. fängelse i 14 dagar (26 kap. 1 § brottsbalken). Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Moderaterna välkomnar att det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn stärks men invänder att skärpningen är otillräcklig. Riksdagen har för snart ett och ett halvt år sedan tillkännagett för regeringen att straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år (bet. 2017/18:JuU29 punkt 8, rskr. 2017/18:302).

Moderaterna har under mycket lång tid förespråkat att minimistraffet ska höjas till sex månader. Gärningarna som träffas av bestämmelsen innebär alltid en allvarlig kränkning av barnet. Det finns skäl att tydligt markera att köp av sexuella handlingar av barn generellt sett har ett högre straffvärde än motsvarande handlingar mot vuxna.

Sverige har kritiserats av FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) för att inte se tillräckligt allvarligt på bl.a. köp av sexuell handling av barn och för att påföljderna för detta brott inte är proportionerliga (jfr barnrättskommitténs rapport CRC/C/OPSC/SWE/CO/1).

Regeringen har haft god tid på sig att bereda de förslag som riksdagen har begärt men har ännu inte förmått åstadkomma de nödvändiga förslagen. Det är beklagligt, särskilt mot bakgrund av att det handlar om brott mot barn. Riksdagen bör därför på nytt tillkännage för regeringen att straffen för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att minimistraffet höjs till fängelse i sex månader.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Magdalena Schröder (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Bordlagd: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-09-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)