med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

Motion 2017/18:3981 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsanpassningsbidrag även ska kunna lämnas för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i bostaden för personer med funktionsnedsättning och andra i hushållet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringen förslår med propositionen Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2017/18:80) att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas för åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjukvård för en person med funktionsnedsättning och för åtgärder som gör det möjligt för personen med funktionsnedsättning att utöva hobbyverksamhet. Däremot avser regeringen i propositionen inte att genomföra det förslag för förbättrat brandskydd som två statliga myndigheter oberoende av varandra föreslår.

Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår båda att det ska vara möjligt att bevilja bostadsanpassningsbidrag för vissa brandskyddsåtgärder där även automatiska brandskyddsåtgärder ingår. Till skillnad från den bild som ofta tecknas i dessa sammanhang kring dyra allomfattande sprinklersystem kan det enligt MSB handla om lätt monterbara automatiska släcksystem med egen vattentank. För MSB kommer förslaget från den utredning av brandskydd i olika boendemiljöer (Fö2009/1961/SSK) som MSB genomfört. Rapporten från utredningen visade bl.a. att dödsbränder i småhus och flerbostadshus framför allt drabbar personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Enligt Boverket ska samma förutsättningar gälla för att beviljas bidrag för brandskyddsåtgärder som vid andra bostadsanpassningsåtgärder. Boverket har också frågat brukarorganisationer, fastighetsägare och kommunala handläggare i en enkät om brandskyddsåtgärder ska kunna ligga till grund för bostadsanpassningsbidrag. Brukarorganisationerna och fastighetsägarna var övervägande positiva, medan de kommunala handläggarna var negativa. Värt att notera är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sitt remissvar dock tillstyrker förslaget. På samma sätt fördelar sig svaren från remissinstansernas utlåtanden över Boverkets förslag. Kritiken handlar då också om förslaget att det ska vara möjligt att bevilja bostadsanpassningsbidrag till automatiska släcksystem.

De formella invändningar som kommunernas remissvar och de kommunala handläggarna i enkätundersökningen lyfte fram är svårigheter att bedöma vem som ska styrka behovet av automatiska släcksystem och hur den krets av personer som behöver åtgärden ska fångas upp.

Gentemot den invändningen står Boverkets svar att behovet ska kunna styrkas på samma sätt som för andra åtgärder, genom intyg som visar på koppling till funktionsnedsättningen. Boverket tillägger att behovet även kan styrkas ytterligare genom anhörigas, hemtjänstens och socialtjänstens observationer, t.ex. brännmärken i möbler, kläder och golv eller avbrända tändstickor och ljus på olämpliga ställen. Det är dags att lyssna på den personal inom hemtjänsten som gång på gång finner brukare i nära-ögat-situationer. Att maktlöst behöva fråga sig när något ska hända och inte om, utan att det finns verktyg som kan förhindra tillbud där utgången är dödlig utgör en påfrestande arbetsmiljö och en påfallande fara för brukare.

MSB besitter sedan 2010 ett regeringsuppdrag om en nollvision där ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige. Under 2017 omkom 113 människor till följd av brand. Åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterad i dödsbränder. MSB har som delmål i nollvisionen att till 2020 minska antalet omkomna till 80 personer per år. Att införa individanpassat brandskydd i bostadsanpassningsbidraget är ett viktigt steg på vägen. Att inte arbeta efter denna vision är att överge den. Regeringen går emot sin egen expertmyndighet Boverket, men också MSB och SKL, och stämmer in i de hänvisningar till bedömningssvårigheter som kommuner framfört och avfärdar möjligheten till bostadsanpassningsbidrag som förbättrar brandsäkerhet.

I en tid när allt fler tvingas att bo hemma under en längre tid framstår det som än mer angeläget att i nollvisionens anda ge äldre och funktionsnedsatta ett fullgott brandskydd. Det kan handla om en dusch i stället för ett badkar, spisvakt eller timer. Men det kan också handla om ett automatiskt brandsläckningssystem. Hemmen behöver göras så ändamålsenliga som det går. Bostaden måste anpassas till personen.

Caroline Szyber (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Larry Söder (KD)

Aron Modig (KD)

Penilla Gunther (KD)

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-02-14 Bordlagd: 2018-02-16 Granskad: 2018-02-16 Hänvisad: 2018-02-27
Yrkanden (1)