med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

Motion 2017/18:3970 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att assistans ska kunna beviljas för behov av hjälp med egenvård eller annan hjälp och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett tilläggsdirektiv till den pågående LSS-utredningen om att se över hur tvåårsomprövningarna av rätten till assistansersättning kan förändras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter kraftiga påtryckningar kommer regeringen nu med ett efterlängtat och behövligt lagförslag som i många hänseenden är bra. Sverigedemokraterna menar dock att en viktig grupp har fallit bort. En av de många prejudicerande domarna har fått omfattande konsekvenser för personer med rätt till avancerad vård i hemmet och de som behöver ständig övervakning. Denna grupp är inte längre garanterad assistans utan är hänvisade till sjukvården. Det är inte rimligt att t.ex. andning och näringsintag inte ses som ett grundläggande behov.

Vi sverigedemokrater tycker att det är bra att regeringen försöker förhindra att fler personer med funktionsnedsättningar drabbas av indragen assistans. LSS och assistansreformen är en rättighetslag som ska ge personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra.

Personer med avancerat vårdbehov i hemmet

Personer med avancerat vårdbehov i hemmet faller mellan stolarna i regeringens förslag, och det tycker vi är mycket olyckligt. Det är med förskräckelse vi har sett hur domarna från Högsta förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans tolkning av dessa skapat oerhörda konsekvenser för många med stort vårdbehov. En av konsekvenserna man kan se av domarna är bl.a. att Försäkringskassan framöver inte behöver ge assistansbidrag till barn med behov av avancerad vård i hemmet, t.ex. de med andningssvårigheter och de som behöver hjälp med sondmatning.

Sverigedemokraterna anser att det inte är rimligt att andning och näringsintag inte ses som ett grundläggande behov.

Se över tvåårsomprövningarna

Vi har i flera motioner tidigare velat se över tvåårsomprövningarna. Det är positivt och nödvändigt att regeringen äntligen väljer att ta bort tvåårsomprövningarna tillfälligt. Vid vissa funktionsnedsättningar som har möjlighet att förbättras och blir mindre begränsande med tiden kan tvåårsomprövning vara berättigad men inte för alla. Vi menar att om man har vissa typer av medfödda funktionsnedsättningar är det snarare onödigt byråkratiskt och dessutom förnedrande för individen att minst vartannat år gå igenom och redovisa alla sina behov återigen.

Sverigedemokraterna är därför emot att alla personer med funktionsnedsättning måste genomgå denna ofta mentalt påfrestande process och vill att regeringen ser över möjligheten att implementera ett nytt system där vissa undantag kan göras.

Sverigedemokraterna vill att den pågående LSS-utredningen ska ges tilläggsdirektiv för att se över hur tvåårsomprövningarna på längre sikt kan förändras.

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-02-02 Granskad: 2018-02-05 Bordlagd: 2018-02-06 Hänvisad: 2018-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)