med anledning av prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Motion 2018/19:70 av Johan Forssell m.fl. (M)

av Johan Forssell m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser ändring i 12kap. 17§ socialförsäkringsbalken i enlighet med vad som anges i motionen.

Motivering

I propositionen föreslås bl.a. att dagar med föräldrapenning på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning (den s.k. reserverade tiden). Vidare föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningförmåner också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans.

Förslaget om utvidgning av kretsen som kan få föräldrapenningförmåner ställer vi oss bakom. I takt med att dagens familjer ser alltmer olika ut behöver föräldraförsäkringen moderniseras för att möta denna utveckling.

Föräldraförsäkringens viktigaste funktion är att möjliggöra och underlätta för föräldrar att vara hemma med sina barn under spädbarnstiden. Vi värnar flexibiliteten som finns inom dagens föräldraförsäkring och vill därför inte se någon utökning av antalet reserverade dagar inom föräldraförsäkringen, och regeringens förslag ska därför avslås i den del som avser ändring i 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken.

Johan Forssell (M)

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)


Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)