med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering

Motion 2017/18:4204 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvidga reformen till att beröra fler län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regional planering innebär att kommunerna kan få utökat stöd och kompetens vid planering, vilket framför allt de mindre kommunerna, varifrån arbetspendling ofta sker, har behov av. En regional översiktsplanering ska samtidigt fortfarande innebära att beslutanderätten ligger på kommunal nivå.

För att stat, regioner och kommuner ska kunna planera tillsammans för bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik behövs en regional planering, vilket är något Sverigedemokraterna lyft i tidigare motioner till riksdagen. Därför är vi nu positiva till den proposition som kommit på området men ser behov av att gå längre med förslaget än vad regeringen föreslår. Regional planering behövs i fler län än Stockholms län och Skåne län som regeringen föreslår i propositionen. Vi anser att det är nödvändigt att få igång arbetet redan nu i fler regioner för att tillmötesgå det stora behovet av bostäder i Sverige och för att motverka bostadsbrist, trångboddhet och otrygghet och för att tillgodose företagens rekryteringsbehov på arbetsmarknaden.

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-06-19 Granskad: 2018-06-21 Bordlagd: 2018-06-25 Hänvisad: 2018-06-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)