med anledning av prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik

Motion 2017/18:4129 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även taxibilar som ingår i den nya kategorin av taxitrafik ska vara märkta eller försedda med en särskild registreringsskylt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en beställningscentral på begäran av Ekobrottsmyndigheten ska lämna ut sådana uppgifter som den är skyldig att lagra, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ser positivt på propositionen i sin helhet då vi anser att taxibranschens förutsättningar behöver uppdateras för att säkerställa mer konkurrensneutrala villkor. Vi ser dock behovet av att den nya typen av taxitrafik ska ha särskilda registreringsskyltar eller att skyltarna är märkta på ett erforderligt sätt. Det finns flera skäl för särskilda registreringsskyltar ur ett myndighetsperspektiv, exempelvis att polisen ska kunna omhänderta dessa skyltar vid förseelse eller att teknisk utrustning inte alltid finns tillgänglig för att läsa av bl.a. registreringsskyltar. Men vi vill även fokusera på kunden och då särskilt ur ett säkerhetsperspektiv. Även om vi ser behovet av diskretion vill vi att kunden ska känna sig trygg när de beställer en tjänst. Kunden ska kunna lokalisera den beställda tjänsten och därmed även förvissa sig om att allt är i sin ordning. Därmed bör skyltarnas utseende utformas för att leva upp till både diskretion och trygghet för kunden.

Vidare anser vi att även Ekobrottsmyndigheten ska ha rätt att få begära ut uppgifter ifrån en beställningscentral.

 

 

Jimmy Ståhl (SD)

Per Klarberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-24 Bordlagd: 2018-05-02 Granskad: 2018-05-02 Hänvisad: 2018-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)