med anledning av prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet

Motion 2017/18:4126 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i den föreslagna bestämmelsen i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bör framgå att informationsskyldigheten ska fullgöras genom en personlig kontakt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att informationsskyldigheten även ska avse insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig bakom regeringens förslag i propositionen. Dock har vi i likhet med vissa remissinstanser synpunkter kring hur och till vilka kommunens informationsskyldighet ska ges. En kommun som tagit emot ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning ska utan dröjsmål informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är av högsta vikt att ingen enskild ska falla mellan stolarna, och således ställer vi oss positiva till förslaget. Dock anser Sverigedemokraterna likt vissa av remissinstanserna att det i den föreslagna bestämmelsen i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör framgå att informationsskyldigheten ska fullgöras genom personlig kontakt samt att informationen även ska avse vissa insatser enligt socialtjänstlagen.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Per Ramhorn (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-11 Bordlagd: 2018-04-12 Granskad: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)