med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

Motion 2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD)

av Christina Östberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvidgat rökförbud med möjligheten att avsätta särskilda rökrum även vid uteserveringar, tågperronger, entréer etc. och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av lagens tillämpning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snus ska undantas i den föreslagna lagen och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett eventuellt undantag även för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen beslutar att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Motivering

Vi ställer oss i stora drag bakom regeringens förslag då vi anser att det i grunden är bra och eftersträvar ett rökfritt samhälle. Folkhälsan är något vi satsar på och vi anser att det finns många bra förslag i propositionen. I Sverige ska ingen ofrivilligt utsättas för passiv rökning.

Principiellt är vi emot en alltför oproportionerligt stor detaljstyrning men vi har förståelse för att något måste göras. Vi instämmer med några av remissinstansernas kritik kring hur vissa förslag praktiskt ska kunna genomföras.

Enligt nuvarande regelverk är det möjligt att avsätta särskilda delar av serveringsmiljön för rökning. Det finns särskilda krav på utformning och ventilation för rökrum i restauranglokaler och regeringen har inte för avsikt att ändra nuvarande regelverk. Vi anser därför att det också bör vara möjligt att tillåta rökning på särskilda delar av uteserveringen, om det avsätts en anvisad plats som uppfyller samma krav på utformning och ventilation som nuvarande regelverk för inomhusmiljön. Dessa avskilda platser får endast utgöra en mindre del av uteserveringen och avsikten är att de endast ska användas vid rökning. Vi kan även se att liknande rökrum kan placeras ut på t.ex. tågperronger, entréer etc. eller där behov finns.

Vi delar utredningens syn om att Folkhälsomyndigheten ska föra ett nationellt register för tillsyn, uppföljning och utvärdering av lagens tillämpning.

Snus är en tobaksprodukt som konsekvent visat sig mindre skadlig för hälsan än cigaretter. Vi anser att man ska ta större hänsyn till snuset och att regeringens förslag därför inte ska omfatta snus. Vi vill att nuvarande regler för snus bibehålls.

För att ge regeringen möjlighet att återkomma med ett nytt lagförslag där snus undantas samt utreda ett eventuellt undantag även för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, bör lagförslaget träda i kraft tidigast den 1 juli 2019.

Christina Östberg (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-26 Bordlagd: 2018-03-28 Granskad: 2018-03-28 Hänvisad: 2018-04-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)