med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet

Motion 2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen dagstidning ska omfattas av de nya presstödsreglerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Proposition 2017/18:154 Journalistik i hela landet syftar till fortsatt likabehandling av stödberättigad dagspress. Höjningen av driftsstödet gäller dock inte, enligt propositionens nuvarande förslag, all stödberättigad dagspress. Propositionen exkluderar den s.k. lågfrekventa pressen, alltså tidningar med utgivning en eller två dagar i veckan.

Presstödsförordningen ska vara en objektiv förordning. Ett nyckelbegrepp i presstödsförordningen är ordet dagstidning. Det definieras i 1kap. 6§: En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet. Dagstidning är således i lag definierat som en tidning som utkommer minst en gång per vecka.

Vid en höjning av driftsstödet till dagstidningar bör således alla dagstidningar som ingår i presstödsförordningens dagstidningsbegrepp omfattas.

Det är i fråga om uppräkningen av driftsstödet rimligt att utgå från legaldefinitionen i presstödsförordningen om vad som är en dagstidning. Uppfyller en utgivare definitionen av en dagstidning, oavsett utgivningsfrekvens, så bör tidningen i fråga omfattas av driftsstödsuppräkningen. Detta bör ges regeringen till känna.

Tuve Skånberg (KD)

Andreas Carlson (KD)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-04-03 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)