med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3543 av Linda Snecker m.fl. (V)

av Linda Snecker m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en nationell samordnare eller dylik funktion som får till uppdrag att utifrån ett genusperspektiv arbeta med förebyggande insatser för att främja en positiv idrotts- och supporterkultur samt motverka idrottsrelaterad brottslighet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idrottsrörelsen är med sina cirka tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella ledare Sveriges största folkrörelse. Supportrar är en självklar och viktig del av idrotten. Det är av stor vikt att idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt och med hög säkerhet för såväl idrottsutövare som åskådare, och därför kan och får aldrig våld och skadegörelse tolereras.

Våld i samband med idrott och idrottsarrangemang är inte bara ett idrottsproblem. Det är mycket större än så, det är en del av ett samhällsproblem. Därför behöver åtgärder vidtas inte bara inom idrottssektorn utan även i samhället i stort för att minska våldet. Män är statistiskt sett den grupp som utövar mest våld, både i samhället och i idrottssammanhang. Därför är det viktigt att prioritera arbetet med att problematisera och söka förändra de rådande maskulinitetsidealen.

I propositionen föreslås att det ska införas ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang i syfte att öka tryggheten och säkerheten. Vänsterpartiet är starkt kritiska till att människor väljer att maskera sig när de deltar vid idrottsevenemang, men vi anser varken att ett maskeringsförbud är rätt väg att gå eller utgör en lösning på de ordnings- och säkerhetsproblem som ibland förekommer inne på idrottsarenorna. Förslaget är behäftat med några konkreta problem och frågetecken. Vilka är det som ska tillse att förbudet upprätthålls och ingripa inne på arenorna om någon är maskerad är det polisen, publikvärdarna eller någon annan? Polisen har i dag ansvaret utanför arenorna och arrangören inne på arenorna. Typiskt sett uppfattas polisnärvaro som provocerande, varför det sällan finns synliga poliser inne på arenorna. En ökad polisnärvaro på arenorna kan i sig ses som en provokation och för det fall ett ingripande av polis sker för att exempelvis avmaskera någon är risken stor att situationen eskalerar och resulterar i oroligheter och i värsta fall i bråk och tumult. Ett maskeringsförbud kan därmed riskera att få en kontraproduktiv effekt och leda till minskad säkerhet och trygghet på arenorna, dvs. det som regeringen vill motverka med förbudet.

Flera idrottsförbund och lokala klubbar (särskilt inom fotbollen och ishockeyn) arbetar löpande med att skapa en positiv supporterkultur och minska våld och ordningsstörningar, bl.a. i form av ett omfattande säkerhetsarbete. Klubbarna samverkar med Polismyndigheten för att ta fram gemensamma evenemangsstrategier. För att öka tryggheten och trivseln för publiken vid matcherna engagerar klubbarna bl.a. publikvärdar och ordningsvakter. Vidare har klubbarna en löpande dialog med olika supportergrupper. När det gäller särskilt fotbollen kan nämnas att klubbarna engagerat s.k. Supporter Liaison Officers (SLO) för att förbättra denna dialog. Föreningen Svensk Elitfotboll har även påbörjat ett värdegrundsarbete.

I stället för att fokusera på olika former av repressiva åtgärder, såsom maskeringsförbud, för att minska det idrottsrelaterade våldet anser Vänsterpartiet att det förebyggande arbetet måste stärkas genom att exempelvis fortsätta stötta det viktiga arbete som pågår i flertalet klubbar och genom den samverkan och dialog som förekommer mellan polis, klubbar och supportergrupper samt satsa på projekt som Enable. Enable presenterade tidigare i höst efter två års studier sin första rapport som innehöll viktiga resultat och rekommendationer vad gäller de trygghets- och säkerhetsutmaningar som finns inom svensk fotboll. Rapporten innehåller många intressanta förslag som det bör tas fasta.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang. Detta bör riksdagen besluta.

Tidigare har det under flera år funnits en nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet. Tyngdpunkten i detta arbete låg ofta på reaktiva och repressiva åtgärder. Vänsterpartiet anser att det bör tillsättas en nationell samordnare eller dylik funktion som får till uppdrag att samordna och lyfta fram det förebyggande arbetet. Samordnaren bör ges i uppdrag att arbeta med ett tydligt genusperspektiv för att sprida kunskap om och förståelse för hur trakasserier, diskriminering och våld inom idrotten är sammankopplat med problematiska föreställningar om maskulinitet samt främja arbetet för att förändra dessa normer och ideal i syfte att skapa en positiv och inkluderande idrottskultur. Regeringen bör därför tillsätta en nationell samordnare eller dylik funktion som får till uppdrag att utifrån ett genusperspektiv arbeta med förebyggande insatser för att främja en positiv idrotts- och supporterkultur samt motverka idrottsrelaterad brottslighet. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.


 

 

Linda Snecker (V)

 

Nooshi Dadgostar (V)

Rossana Dinamarca (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Maj Karlsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Granskad: 2016-12-05 Bordlagd: 2016-12-06 Hänvisad: 2016-12-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)