med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad.

Motivering

Regeringen har sedan tidigare föreslagit att elcertifikatssystemet ska förlängas till 2045 och utökas med 18 terawattimmar nya elcertifikat, vilket nu även förutsätter att riksdagen godkänner avtalet om ändringar av avtalet mellan Sverige och Norge om den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Sverigedemokraterna anser inte att regeringen härvidlag lyckats greppa den större bilden gällande elmarknaden och elcertifikatssystemet med de subventioner som riktas mot främst väderberoende kraftslag. Därför är det angeläget att reflektera kring hur överutbudet på kraftmarknaden uppstått som så kraftfullt har pressat elpriserna.

Den akuta energimarknadskrisen har primärt uppstått kopplat till politisk klåfingrighet där man pumpat in otaliga subventionsmiljarder i det man på ideologisk grund tyckt ha varit fint och gott. Elcertifikatssystemet som infördes 2003, med senare kraftiga ambitionshöjningar under alliansregeringen, har skapat ett kraftigt överutbud av produktionskapacitet som marknaden inte har efterfrågat.

Således har elpriserna pressats nedåt så att i princip ingen elproducent kan få kalkylerna att gå ihop. Problemet är bara att när subventionerna går till opålitliga och väderberoende energislag så är det svårt att ta bort något annat ur systemet då landet hela tiden måste ha beredskap för kalla vinterdagar utan vare sig sol eller vind. Det är viktigt att komma ihåg att det är den akuta energimarknadskrisen som gjort att partierna tvingats till att söka breda blocköverskridande överenskommelser.

Men trots läget väljer nu regeringen att förlänga och höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet med långtgående mål om främst väderberoende elproduktion. Man anmodar alltså mer av samma medicin som skapade problemen från första början. Det finns således all anledning till oro över att man inte gjort upp med grundorsakerna till varför vi fick en kris från början. Riksdagen bör med anledning av detta avslå propositionen om ändringar av avtalet mellan Sverige och Norge om den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Granskad: 2017-05-26 Bordlagd: 2017-05-29 Hänvisad: 2017-05-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)