med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling

Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V)

av Birger Lahti m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Metria AB.
  2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Swedish National Road Consulting AB.

Det statliga ägandet

Vänsterpartiet menar att staten bör använda sitt ägarskap av statliga bolag för att tillgodose samhällsnyttiga ändamål. De statliga bolagen ska användas aktivt för att bygga Sverige tryggare, mer jämlikt, ekologiskt hållbart, öka konkurrenskraften och för att jämna ut orättvisa skillnader mellan stad och landsbygd.

Statliga bolags egentliga ägare är alla som bor i Sverige, inte regeringen. Vänsterpartiet anser att ägardirektiven till flera av de statliga bolagen behöver utvecklas. Samhällsnyttan ska alltid stå i fokus för ägarstrategin samtidigt som företagen bedrivs ekonomiskt effektivt. I de fall viktiga samhällsintressen står i konflikt med de statliga bolagens vinstkrav ska målsättningen i ägarstrategin ses över. Regeringen måste också ta ansvar för att de direktiv och riktlinjer som redan finns följs. Regeringens val att sälja Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet visar vilka ödesdigra konsekvenser ett passivt förhållningssätt till de statliga bolagen kan medföra. 

Vänsterpartiet motsätter sig generellt utförsäljningar av statliga företag. Vi vill i stället bygga en framtida innovationsstruktur som behåller tillverkning, forskning och utveckling (FoU) och huvudkontor i Sverige. Vänsterpartiet menar att det finns flera skäl för att staten ska vara en stark ägare, eller ha monopol, inom vissa samhällsviktiga områden. Statligt ägande behövs som en motvikt till spekulationskapitalism och kortsiktig vinstjakt.

Vänsterpartiet vill se en offensiv statlig företagspolitik med höga ambitioner

Det statliga ägandet behöver utvecklas för att vi demokratiskt ska kunna styra samhällsutvecklingen. Metria, som är ett helägt statligt bolag, tillhandahåller tjänster och produkter inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik. Vänsterpartiet anser att bolaget Metria AB fyller en viktig funktion i utvecklingen av det moderna Sverige.

Infrastruktur, bostadsbyggande och energi är viktiga områden där vi via det statliga ägandet kan och bör driva utvecklingen framåt. Staten ska vara en aktiv ägare till sina bolag och genom ägardirektiv säkerställa att bolagen används just för att stödja teknikutveckling, driva på miljö- och klimatarbetet och skapa sysselsättning.

Eftersom Metria AB såväl i dag som framöver har goda förutsättningar att bidra enligt ovan anser Vänsterpartiet att Metria AB inte bör avyttras. Bolaget bedriver i dag en välfungerande verksamhet och tillåts genom det statliga ägandet att ha en syn på hållbarhetsfrågor som är viktig när vi ska bygga hållbara samhällen för framtiden.

Vänsterpartiet yrkar därför på att regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Metria AB avslås. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Bolaget Swedish National Road Consulting har pågående projekt som framgångsrikt bidrar till utvecklingen av och spridandet av teknik kring robust infrastruktur och trafiksäkerhet i utvecklingsländer. Det är viktigt att Sverige fortsätter att aktivt bidra med både hållbarhetsfrågor och kunskaper om trafiksäkerhet till utvecklingsländerna. Det pågående arbetet som enligt Trafikverket är framgångsrikt bör inte avvecklas. Vänsterpartiet anser med anledning av ovanstående att Swedish National Road Consulting inte bör avyttras.

Vänsterpartiet yrkar därför på att regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Swedish National Road Consulting avslås. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Birger Lahti (V)

Stig Henriksson (V)

Jens Holm (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Hans Linde (V)

Håkan Svenneling (V)

Emma Wallrup (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-05-08 Bordlagd: 2017-05-10 Granskad: 2017-05-10 Hänvisad: 2017-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)