med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

Motion 2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen antar 5 kap. 27 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med den ändringen att orden ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” i första stycket ska bytas ut mot ”stor vikt eller har principiell betydelse”.
  2. Riksdagen avslår 12 kap. 6 § regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som kan föreslås för att minska de hinder som kan uppstå i detaljplanerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna delar regeringens bedömning att det krävs fler lättnader och åtgärder för en effektivare plan- och bygglag, och vi stöder större delen av propositionen.

Kortare ledtider för byggande

Allt som kan underlätta och förkorta byggprocessen möjliggör för fler byggbolag att vara med och konkurrera om byggprojekt och verka på marknaden. Utöver plan- och bygglagen har vi föreslagit en rad åtgärder och utredningar som skulle minska byggkostnaderna och öka byggandet.

Fullmäktige ska besluta om detaljplaner

Propositionen behandlar möjligheten att uppdra åt kommunstyrelser eller byggnadsnämnder att anta detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta motsätter vi oss då vi anser att detaljplaner är av stor vikt för medborgarna och får konsekvenser för flera decennier framåt. Därför anser Sverigedemokraterna att detaljplaner även fortsättningsvis ska beslutas av kommunfullmäktige. Det är viktigt att väga in fler aspekter än just det förenklade förfarande som förslaget innebär. Ligger avgörandet på fullmäktigenivå så är det fler personer inblandade i beslutet, och allmänheten garanteras möjligheten att följa ärendets debatt, vilket är viktigt av principiella skäl ur medborgar- och inflytandeperspektiv. De kommunala nämnderna är vanligen slutna för allmänheten, medan kommunfullmäktiges överläggningar är öppna. Sammanfattningsvis vill vi behålla det nuvarande systemet i denna del. Fullmäktige ska alltså inte i större utsträckning än enligt det nuvarande regelverket kunna uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan.

Detaljplanernas innehåll

Att hitta balansen mellan att kunna styra över hur ett detaljplanelagt område ska utformas och att samtidigt undvika för många krav kan vara svårt. Regeringen bör se över vilka åtgärder som kan föreslås för att minska de hinder som kan uppstå i detaljplanerna.

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Granskad: 2017-04-12 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)